Planprogram för Norra Instön

Planprogram för Norra Instön.

Diarienummer: KS2015/1173

Status

Planprogrammet för Norra Instön har godkänts av Kommunstyrelsen den 8 februari 2017. Du hittar handlingarna under Fortsatt planprocess.

Områdesbeskrivning

Området för aktuellt planprogram ligger längs med väg 168 (Marstrandsvägen) på Instön, innan Koön och efter Nordön. Planprogrammet omfattar den delen av ön Instön som ligger norr om Marstrandsvägen/väg 168.


Syfte

Syftet med planprogrammet är att utgöra ett underlag och en inriktning för kommande detaljplaneläggning av nya bostäder och omvandling av befintligt bebyggelse.


Bakgrund

Instön bör utvecklas varsamt och med hänsyn till naturmiljö och landskapsbild. På norra Instön har kommunen för närvarade fem stycken politiskt beslutade uppdrag på att ta fram detaljplaner gällande omvandling av befintlig bebyggelse, förtätning och nybyggnation. Dessa detaljplaner behöver föregås av översiktliga utredningar och ställningstaganden. I kommunens Översiktsplan 2010 framgår att ett fortsatt arbete med planprogram därmed behövs.

Med hänsyn till bakgrunden har två utredningar tagits fram i samband med planprogramsarbetet; en övergripande naturvärdesinventering (pdf) och en landskaps- och kulturmiljöanalys (pdf). Dessa ska betraktas som underlag i det fortsatta arbetet med planprogrammet och inte som kommunens samlade bedömning.

Under vecka 36-39 år 2015 lyssnade vi av vad du som invånare och besökare på Norra Instön tycker är värdefullt. Det fanns möjlighet att bidra med kunskap och komma med viktiga synpunkter tidigt i arbetet genom att delta på ett dialogmöte den 10 september eller via formulär här på webbplatsen.
Resultatet för dessa möten finns i en SWOT-analys (pdf) och en värdekarta (pdf).

Planprogrammet var utställt för programsamråd 9 februari – 5 april 2016 och den 22 februari hölls ett samråds- och informationsmöte för sakägare och andra intresserade. Efter detta pågick ett arbete med revidering av planprogram och att besvara synpunkter i programrapport.

  Sidan uppdaterades: