Arenaområdet vid Yttern — Besöksanläggningar med mera

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett område med besöksanläggningar för olika sporter, idrotter och fritidsverksamheter samt centrum med hotell och vandrarhem.

Detaljplan för besöksanläggningar med mera
Arenaområdet vid Yttern
Rollsbo 1:32 med flera i Rollsbo, Kungälvs kommun

Handläggare: -
Diarenummer: KS2021/1047

Status:

2024-06-28

Den här detaljplanen förverkligas nu i ett byggprojekt. Det arbetet kan du följa på byggprojektet Arena Kungälv på den här sidan.  det betyder att den här sidan för detaljplanen inte kommer att uppdateras mer. tack för visat intresse.

Hänt tidigare:

Detaljplanen vann laga kraft den 29 januari 2024 och upphandling och  Du hittar planhandlingarna under fliken Laga kraft till höger. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 29 juni 2023 § 109/2023 enligt Plan- och bygglagen (2010: 900) 5 kap. § 27. Du hittar justerat protokoll under fliken Antagande till höger.

Tillhörande utredningar till planen finns under rubriken Utredningar på denna sida. De skriftliga synpunkter som kom in under samråd och granskning finns redovisade i en samrådsredogörelse respektive ett granskningsutlåtande. Du hittar granskningsutlåtandet under rubriken Antagande och samrådsredogörelsen under rubriken Granskning på denna sida.

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger cirka 2,5 kilometer från centrala Kungälv vid Rollsbovägen, Truckgatan och Marstrandsvägen. Planområdet är cirka 19 hektar stort och omfattar hela eller delar av följande fastigheter: Rollsbo 1:32, Rollsbo 3:23, Kastellegården 1:22, Kastellegården 1:23, Kastellegården 1:380 och Cylindern 2.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett område med besöksanläggningar där flera anläggningar för olika sporter, idrotter, fritidsverksamheter med mera kan utövas. Det ska kunna förverkligas med ytterligare funktioner och samordningsvinster genom till exempel caféer och restauranger, butiker, möteslokaler, daglig verksamhet och även hotell och vandrarhem. Därtill kommer också kontor och park- och naturmark.

Området ska utgöra en länk mellan Kungälv och Ytterby. Det ska bidra en levande miljö med platser för socialt umgänge, lek och aktivitet. På så sätt utgör det en mötesplats med förutsättningar för en aktiv fritid oavsett ålder, intressen, funktionsvariationer och socioekonomisk bakgrund. Utformningen inom området ska därför bidra till trygghet och orienterbarhet, särskilt för barn och unga vilka är de som till stor del kommer att använda området. Grönska bidrar med upplevelsevärden men även ekosystemtjänster. Avsikten är också att området enkelt och bekvämt ska nås av gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer.

Om planen

Planområdet omfattas mestadels av fördjupad översiktsplan för Ytterby (FÖP Ytterby). Planförslaget är delvis förenligt med FÖP Ytterby. Resterande delar av planen omfattas av översiktsplanen. Planförslaget avviker från översiktsplanen. Genomförandet av planförslaget bedöms medföra en betydande miljöpåverkan. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap.

Bakgrund

Kommunstyrelsen fattade 15 april 2020 beslut om budgetdirektiv 2021 - 2022 där man beskrev inriktningen för ett nytt idrottscentrum. Planförslaget "Detaljplan för Kastellegården 1:22 med flera, besöksanläggning" (multiarena) som var på samråd under 2016 har omarbetats till följd av budgetdirektivet och fått det nya namnet "Detaljplan för besöksanläggningar m.m. "Arenaområdet vid Yttern", Rollsbo 1:32 m.fl. i Rollsbo, Kungälvs kommun".

Planförslaget var utställt för samråd under perioden 7 april 2022 till 6 maj 2022. Sakägare och andra intresserade bjöds in till öppet hus den 25 april 2022. Under öppet hus fanns tjänstemän på plats för att diskutera och svara på frågor som berör planförslaget.

  Sidan uppdaterades: