Klocktornet 1, 34 och 37 — Bostäder och handel

Syftet med detaljplanen är att utöka centrumbebyggelsen i Liljedalsområdet genom att tillföra bebyggelse till det kvarter som redan finns. Syftet är också att trygga handel eller annan centrumverksamhet i bottenvåningen mot Västra Gatan, Västra Tullen och Strandgatan.

Detaljplan för Klocktornet 1, 34 och 37 med flera

Projektledare: Stina Gunnarsson
Diarienummer: KS2015/880

Status

Planförslaget har varit utställt för samråd under perioden 12 december 2022 — 13 januari 2023. Du hittar alla handlingar och utredningar längst ner på sidan.

Undersökning av miljöpåverkan

En undersökning av betydande miljöpåverkan har gjorts för det aktuella planområdet och samråd om den har skett med Länsstyrelsen. Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 11§ Miljöbalken. Beslut har fattats av kommunstyrelsen.

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger i den södra delen av Kungälvs centrum, Liljedalsområdet. Kvarteret avgränsas av cirkulationsplats Västra Tullen i norr, Västra Gatan i öster, Norra Gränden i söder och Strandgatan i väster. Planområdet omfattar fastigheterna Klocktornet 1, 34 och 37 samt mindre delar av Gärdet 1:1 och Fontin 1:1. Planområdet är cirka 2 600 kvadratmeter. Planområdet är en del av Planprogram för Kungälvs stadskärna, delen Liljedal antaget av Kommunfullmäktige i maj 2017.

Om planförslaget 

Detaljplanen gör det möjligt för två alternativ till utformning av kvarteret. Alternativ 1 innebär att byggnaderna, från 1960, som redan finns bevaras och utgör gestaltningsmässig utgångspunkt för kommande byggnader. Alternativ 2 innebär att bebyggelsen inom kvarteret rivs och ersätts med ny bebyggelse i ett kringbyggt kvarter. Dess gestaltning anpassas till den äldre bebyggelsen längs Västra Gatan, huvudsakligen byggd från 1800-talets mitt och framåt. Användningen inom kvarteret görs flexibel mellan bostäder och centrumverksamhet.

Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan. Genomförandet av planförslaget bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande. Läs mer om hur hela planprocessen går till här.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att utöka centrumbebyggelsen i Liljedalsområdet genom att tillföra bebyggelse till det kvarter som redan finns. Syftet är också att trygga handel eller annan centrumverksamhet i bottenvåningen mot Västra Gatan, Västra Tullen och Strandgatan

Detaljplanen syftar även till att gestaltningsmässigt bygga vidare på den miljön som redan finns i centrum (inklusive kulturmiljön längs Västra Gatan) samt att förstärka Strandgatan och Västra Gatan som centrum- och handelsstråk. Planen ska bidra till att genomföra den vision för området som finns i underliggande planprogram. Gestaltningen ska hålla stadsmässigt hög nivå vad gäller allt från volymer till detaljer, via materialval och byggteknik.

Bakgrund

Planläggning av området har pågått under lång tid. Nuvarande uppdrag beslutades av kommunstyrelsen 2016, men planarbetet startade först under 2020. Planområdet är en del av Planprogram för Kungälvs stadskärna, delen Liljedal antaget av Kommunfullmäktige i maj 2017.

  Sidan uppdaterades: