Planprogram för Liljedal

Syftet med planprogrammet är att utforma principer för en attraktiv och vacker stad med förutsättningar för ett gott liv.

Planprogram för Kungälvs stadskärna, delen Liljedal

Diarienummer: KS2015/643

Status

Planprogrammet har varit ute på programsamråd 9 februari – 22 mars 2016. Den 29 februari hölls ett Öppet hus för alla intresserade. Efter samrådet har planprogrammet ändrats.

Till stor del har synpunkter på planprogrammet beaktats när det gäller gestaltningen av området och värnandet av kulturmiljön. Dock kvarstår vissa synpunkter som kommunen arbetar vidare med.

Den 18 maj 2017 antogs det nya planprogrammet av Kommunfullmäktige.

Områdesbeskrivning

Planprogramområdet ligger inom Kungälvs stadskärna, område Liljedal och avgränsas vid Västra Gatan, Liljedalsgatan, Trädgårdsgatan och Västra Tullen

Syfte

Syftet med planprogrammet är att utforma principer för en attraktiv och vacker stad med förutsättningar för ett gott liv. Planprogrammet ska visa möjlig utveckling av området Liljedal och hur pågående förändringar i stadskärnan kan bilda en god bebyggd miljö. Programmet ska också ge en överblick över möjlig utveckling av hela Kungälvs stadskärna.

Vision för Stadskärnan

Kungälv ska vara en unik tillgång i Göteborgsregionen med en tät och levande stadskärna. Stadskärnans identitet präglas av historia och tradition med räds inte ett modernt uttryck. Trivsel, trygghet och tillgänglighet runt mötesplatser och stråk skapar en god livsmiljö
Ur Idealbild Kungälvs stadskärna, KF 2003

Enligt Kommunens översiktsplan, ÖP 2010, ska Kungälvs centrum utvecklas till en blandstad med särskilt hög täthet. Utgångspunkten är att antalet invånare i stadskärnan ska fördubblas, från 3500 till 7000 personer, för att uppnå visionen om en levande stadskärna. Det innebär att det behöver byggas nästan 2000 bostäder i stadskärnan. Inom Liljedalsområdet i planprogrammet beskrivs cirka 500 nya bostäder.

  Sidan uppdaterades: