Vanliga frågor och svar VA-underhåll

Här kan du se vanliga frågor och svar om VA-underhåll i kommunen.

Vanliga frågor om VA-underhåll

Varför undersöker kommunen VA-ledningar?
Vad händer om felkopplade eller trasiga ledningar inte åtgärdas?
Vilka lagar och regler styr kommunens arbete?
Hur går en undersökning till?
När får jag resultatet av undersökningen?
Jag har fått brev om att åtgärda ledningar, varför?
Är det mitt ansvar att utföra åtgärder?
Var börjar mitt ansvar på tomten?
Ska inte kommunen stå för kostnaden?
Jag vill överklaga ert beslut, hur gör jag?
Jag har byggt veranda/altan över ledningarna, måste jag riva?
Vem kan hjälpa mig åtgärda fel på ledningar?
Mina ledningar godkändes när huset bygges, varför måste jag åtgärda nu?
Jag har nyss köpt hus och infarten är nyasfalterad, vem ansvarar för att återställa infarten?
Jag har inte råd att åtgärda ledningar, vad gör jag då?
Kan jag söka bidrag?
Kan jag låna pengar av kommunen?
Jag har inte problem med översvämningar, varför måste jag åtgärda detta?

 • Varför undersöker kommunen VA-ledningar?

Svar: Vi undersöker om det finns felkopplade eller trasiga ledningar. Om ledningar är felkopplade, eller trasiga kommer fel sorts vatten (exempelvis regnvatten) in i ledningar för spill/avloppsvatten. Då blir ledningarna överbelastade och reningsverken får stora driftproblem. Det innebär höga kostnader för alla som är anslutna till kommunalt VA.

 • Vad händer om felkopplade eller trasiga ledningar inte åtgärdas?

Svar:

  • Om felkopplade eller trasiga ledningar inte åtgärdas rinner orenat spillvatten ut i naturen som kan leda till föroreningar.
  • Källaröversvämningar i fastigheter kan öka och kostnaderna för att pumpa och rena spillvatten kan också bli väldigt höga.
  • Reningsverken fungerar inte som de ska när utspätt spillvatten leds in i dem.
  • Kommunen riskerar att inte uppnå de utsläppskrav som finns.
 • Vilka lagar och regler finns för kommunens arbete med VA-underhåll?

Svar: Vårt arbete regleras i Kungälvs kommuns ABVA (allmänna bestämmelser för användande av Kungälvs kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning) och i Lagen om allmänna vattentjänster (LAV).

Läs allmänna bestämmelser för vatten-och avloppsanläggning (ABVA) här
Läs lagen om allmänna vattentjänster (LAV) här

 • Hur går en undersökning av mina ledningar till?

Svar: IRG Rörinspektion hjälper kommunen att undersöka hur din spillvattenledning ser ut och hur den är kopplad. De filmar ledningen inifrån samtidigt som de häller grönfärgat vatten i stuprör och i brunnar på din fastighet. Om de ser grönfärgat vatten på filmen, är det något fel på dina ledningar. Om det läcker in dräneringsvatten i spillvattenledningen så är det också ett problem. 

 • Ni har gjort en undersökning hos mig, hur lång tid tar det tills jag får ta del av resultatet?

Svar: Oftast runt 1 år. Efter att IRG Rörinspektion har filmat klart i hela området ska de sammanställa resultatet. När detta är klart lämnas underlagen till Kungälvs kommun. Kungälvs kommun går igenom allt material noggrant innan breven skickas ut till fastighetsägare i området.

 • Jag har fått ett brev om att åtgärda brister på spillvattenledningen, varför?

Svar: Om du har fått ett brev om att du ska åtgärda brister, betyder det att spillvattenledningen dålig och behöver lagas eller bytas ut. 

 • Är det mitt ansvar att utföra åtgärder som fastighetsägare?

Svar: Ja. Som fastighetsägare är du ansvarig för alla ledningar på din tomt. Man får inte belasta spillvattenledningen med något annat än spillvatten.

 • Vart börjar mitt ansvar som fastighetsägare?

Svar: I förbindelsepunkten som är belägen 0,5 meter utanför tomtgränsen.

 • Om kommunen ställer dessa krav, ska inte kommunen stå för kostnaden? 

Svar: Som fastighetsägare är du alltid ansvarig för att ledningarna på din tomt är rätt kopplade och i bra skick. Ledningarna får inte läcka in vatten.

 • Jag vill överklaga ert beslut om att mina ledningar ska kopplas om. Hur gör jag då?

Svar: Om du vill överklaga ska du vända dig till Mark och Miljödomstolen i Vänersborg.

 • Jag har byggt en veranda/altan ovanför ledningarna. Måste jag riva den?

Svar: Om dina spillvattenledningar är i dåligt skick kan man välja att renovera ledningen och då behöver vi inte gräva. Denna process kallas för relining. Om det finns felkopplingar under verandan så kan det tyvärr vara nödvändigt att riva verandan.

Se informationsfilmen om relining på sidan "Underhåll av VA-nätet"

 • Vem kan hjälpa mig att åtgärda ledningar om jag inte kan göra det själv?

Svar: Kontakta en markentreprenör. Det finns många duktiga, lokala firmor som tidigare gjort liknande jobb åt fastighetsägare. Ta in pris från flera stycken och jämför dem med varandra. 

 • När huset byggdes så tillät kommunen att det kopplades såhär. Varför måste jag bygga om nu?

Svar: I de allmänna bestämmelserna (ABVA) regleras fastighetsägarens skyldigheter. Inget dag- och dräneringsvatten får ledas via en allmän ledning som inte är avsedd för dag-och dräneringsvatten. De allmänna bestämmelserna är politiskt antagen av kommunfullmäktige. Tidigare var inte kraven lika hårda på felkopplingar. Med dagens regnmängder klarar inte spillvattenledningar av att ta emot regn- och dräneringsvatten på samma sätt längre och måste därför åtgärdas. 

 • Jag har precis köpt hus och infarten är nyligen asfalterad. Vems ansvar är det att gräva upp och återställa infarten?  

Svar: Som fastighetsägare är du ansvarig för att återställa infarten. Även om du inte kände till regler för VA-underhåll. Hör av dig till ansvarig mäklare och fråga om det bristande ledningsunderhållet kan ses som ett dolt fel.

 • Jag har inte råd att lägga nya ledningar. Vad gör jag då?

Svar: Om du behöver hjälp med betalningen kan du prata med din bank och få rådgivning. Ledningar håller normalt i 40–50 år och är en investering i din fastighet. 

 • Kan jag söka bidrag för att åtgärda ledningar på min fastighet?

Svar: Nej. Det finns inga bidrag att söka hos Kungälvs kommun. Undersök om ROT-avdraget gäller för arbetet.

 • Kan jag låna pengar av kommunen för att åtgärda ledningar?

Svar: Nej. Om du behöver hjälp med betalningen är det bäst prata med din bank och få rådgivning.

 • Jag har inte problem med översvämningar. Varför måste jag göra åtgärder på min fastighet?

Svar: Även om du inte själv drabbas kan grannar eller boende längre ner på gatan ha problem. Spillvattenledningar är inte byggda för att få plats med regnvatten. Alla måste ha hela och rätt kopplade ledningar för att hela systemet ska fungera.

  Sidan uppdaterades: