Egenkontroll och undersökningsprogram för dricksvattenanläggning

Om du som dricksvattenproducent omfattas av livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten LIVSFS 2022:12 ansvarar du för att lagstiftningen följs. Det innebär bland annat att du regelbundet behöver kontrollera att vattnet har en god kvalitet och är säkert att dricka.

Är du osäker på om du omfattas av dricksvattenföreskrifterna kan du läsa här

Hur ofta ska jag undersöka dricksvattnet?

Hur ofta du behöver kontrollera dricksvattnet beror till exempel på var råvattnet kommer ifrån, hur mycket vatten som produceras, hur många som använder vattnet och om det finns någon beredning (reningssteg). Detta regleras i ett så kallat undersökningsprogram, som fastställs av miljö- och byggnadsnämnden.

I samband med att du startar din verksamhet ska du skicka in en blankett med förslag till undersökningsprogram. I underlaget ska förslag på provtagningspunkter och undersökningsfrekvenser finnas med, det vill säga var proven ska tas och hur ofta provtagning ska ske.

Blankett Undersökningsprogram för vattenverk/dricksvattenanläggning

Var ska prov tas och vilka parametrar ska jag undersöka?

Vad och vilka parametrar du som dricksvattenproducent behöver undersöka beror bland annat på hur mycket vatten som produceras samt hur långt det är mellan vattenverk och kran. Om du har ett distributionsnät behöver du till exempel både ta prov på utgående dricksvatten (vattnet direkt efter vattenverket), samt på vattnet i kranen hos användaren.

Utgående dricksvatten:

Om du inte kan visa på att dricksvattnet har samma kvalitet precis efter reningsverket som i kranen hos användaren behöver du ta prov på utgående dricksvatten från vattenverket. Hur ofta baseras på hur mycket vatten som produceras per dygn. Både mikrobiologisk och kemisk analys ska göras. Om du producerar mindre än 100 kubikmeter vatten per dygn kan du till exempel behöva göra en kemisk analys och fyra mikrobiologiska analyser per år.

Hos användare:

Hos användare analyseras ett antal parametrar (provgrupp A) minst en gång per år respektive ett mer omfattande analyspaket (provgrupp B), med längre tidsintervall.

Vilka parametrar som ska analyseras framgår i bilaga 1 i dricksvattenföreskrifterna. Länk till föreskrifterna hittar du längst ner på sidan under information.

Dricksvattenproverna ska skickas till ackrediterat (godkänt) laboratorium för analys och bedömning. Vid beställning av analys är det viktigt att uppge att proverna ska analyseras enligt dricksvattenföreskrifterna. Om du behöver ta flera prov per år är det lämpligt att i möjligaste mån fördela provtagningen lika över året.

Läs mer om kraven på undersökning här

Föreskrivna regelbundna undersökningar - Kontrollwiki (livsmedelsverket.se)

Vad innebär egenkontroll?

För att dricksvattnet ska vara säkert att dricka behöver det finnas nödvändiga rutiner, driftinstruktioner och en beskrivning av dricksvattenanläggningen. Antal rutiner och instruktioner kan skilja sig åt men oavsett verksamhet måste rutiner som är nödvändiga för att säkerställa dricksvattnets kvalitet vara dokumenterade och aktuella.

Rutiner bör finnas för bland annat:

  • hygien
  • rengöring
  • underhåll
  • kontroll av skadedjur
  • förebyggande åtgärder och kontroll av risker i verksamheten

Läs mer här:

Allmänna hygienregler för dricksvattenanläggningar - Kontrollwiki (livsmedelsverket.se)

Vad ska jag göra vid avvikelse?

När dricksvattnet har analyserats på laboratorium kan det få bedömningen avvikelse på en eller flera parametrar. Avvikelse från gränsvärden innebär att du som ansvarig producent behöver utreda orsakerna till att en eller flera parametrar överskrider gränsvärdet. Vilken omfattning på utredning som krävs beror på vilken parameter som avviker. Till exempel kräver sjukdomsframkallande mikroorganismer som E.coli akuta (omgående) åtgärder. Avvikelser i vissa andra parametrar är mer en indikator på att något inte är bra och utredning krävs för att spåra orsaken. Men i dessa fall är det inte lika bråttom.

Vid avvikelser som akut kan utgöra hot mot människors hälsa ska miljöenheten informeras och den ansvarige producenten behöver vidta åtgärder omgående. Kontakta miljöenheten via kommunens kundcenter för råd och stöd, telefon 0303-23 80 00.

Mer information

Läs mer på livsmedelsverkets hemsida

Livsmedelsverket - Dricksvattenproduktion

Läs om anmälan av dricksvattenanläggning

Anmälan dricksvattenanläggning

Länk till dricksvattenföreskrifterna

LIVSFS 2022:12 (livsmedelsverket.se)

  Sidan uppdaterades: