Egenkontroll och provtagningsprogram för dricksvattenanläggning

Krav och kontroller

Kvalitén på dricksvatten ska kontrolleras regelbundet och uppfylla kraven i Livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten (SLVFS 2001:30). Verksamheten ska upprätta ett provtagningsprogram inom egenkontrollen för regelbundna undersökningar där provtagningspunkter samt frekvens ska finnas beskrivet. Provtagningsprogrammet ska sedan fastställas av miljö- och byggnadsnämnden.

I samband med att du startar din anläggning ska du skicka in blanketten med förslag till provtagningsprogram.

Förslag till provtagningsprogram (pdf, nytt fönster)

Förslag till provtagningsprogram

Det ska också finnas nödvändiga rutiner, driftinstruktioner och en beskrivning av dricksvattenanläggningen. Eftersom dricksvatten räknas som ett livsmedel så ska även de krav som finns i livsmedelslagstiftningen uppfyllas.

Dricksvattenanläggningar ska till exempel vara utformade så att det går lätt att göra rent. Det ska finnas rutiner för till exempel:

  • hygien
  • rengöring
  • underhåll
  • kontroll av skadedjur
  • förebyggande åtgärder och kontroll av risker i verksamheten

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt (pdf, nytt fönster)

Undersökning, provtagning och analys

Det finns två olika regelbundna undersökningar som ska göras av dricksvattnet: normal och utvidgad undersökning.

Normal undersökning

Normal undersökning innebär att analys av ett fåtal ämnen i vattnet ska göras, vilket innefattar både kemiska och biologiska analyser.

Utvidgad undersökning

Utvidgad undersökning vilket innebär att ett större antal ämnen ska analyseras. Denna görs mer sällan. Den som ansvarar för provtagning av dricksvattnet är den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten. 

Analys

Dricksvattenproverna ska skickas till ackrediterat (godkänt) laboratorium för analys och bedömning. Vid beställning av analys hos laboratorium är det viktigt att uppge att proverna ska analyseras enligt dricksvattenföreskriften. Vilka parametrar som ska analyseras vid vilken tidpunkt beskrivs i Livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten (SLVFS 2001:30). Det är lämpligt att i möjligaste mån fördela provtagningen lika över året.

När vattnet har analyserats på laboratorium kan vattnet få bedömningen; tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt.

Tjänligt med anmärkning

När vattnet är tjänligt med anmärkning eller otjänligt ska åtgärder vidtas för att vattnet ska uppnå tjänlig status.  Ett vatten som är tjänligt med anmärkning är inte lika akut men ska även det utredas och åtgärdas.

Otjänligt

Ett otjänligt vatten ska informeras till miljöenheten. Den ansvarige producenten ska snabbt gå ut med information och råd till berörda konsumenter samt utreda orsaken till problemet. Det kan finnas anledning att informera om kokningsrekommendationer. Kontakta miljöenheten via kommunens kundcenter för råd och stöd, telefon 0303-23 80 00.

  Sidan uppdaterades: