Så upplever kommunens unga sina liv

Ungdomar som går i årskurs 8 eller andra året på gymnasiet i svarade under 2023 i ungdomsenkäten LUPP. Resultatet visar att de flesta unga är nöjda med livet men antalet som känner sig missnöjda ökar.

Var tredje år deltar ungdomar som går i årskurs 8 eller andra året på gymnasiet i ungdomsenkäten LUPP, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken. De cirka 70 frågorna ger svar på hur unga i kommunen ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin hälsa, trygghet, fritid och framtid. Nytt för 2023 är att även elever i anpassad gymnasieskola deltar i enkäten. 

De flesta unga är nöjda med livet men antalet som känner sig missnöjda ökar

Under 2023 svarade cirka 1 200 unga på enkäten. Sammanfattat visar resultatet att de allra flesta unga är nöjda med sina liv och ser ljust på sin framtid men att antalet unga som känner sig stressade och missnöjda som helhet ökar. Många unga känner en övervägande positiv känsla kring fritiden. Skoltrivseln har generellt minskat, fler unga känner ökad otrygghet och framförallt flickor upplever en försämrad hälsa.  

LUPP 2023 Ungas livssituation i Kungälvs kommun

Sammanfattade positiva trender 

  • 89 procent av elever i årskurs 8 och 85 procent av elever i årskurs 2 på gymnasiet uppger att de är ganska eller mycket nöjda med sina liv.   
  • Drygt 90 procent av ungdomarna i årskurs 8 och 85 procent av elever i årskurs 2 på gymnasiet uppger att de är nöjda med sin fritid.  
  • Nästan tre av fyra elever i årskurs 8 räknar med att de kommer att läsa vidare på gymnasiet. Dock har andelen minskat något sedan LUPP 2020.  
  • Andelen som sommarjobbade 2023 är större i Kungälv än kommungenomsnittet i jämförbara kommuner. 
  • Det är positivt att användning av traditionella cigaretter som helhet minskar, men rapporten visar oroande tendenser på ökad användning av e-cigaretter och snus bland vissa grupper.

Sammanfattade negativa trender 

  • Endast ungefär hälften av tjejerna rapporterar att de mår åtminstone ganska bra år 2023, jämfört med cirka 80 procent av killarna. Stress framstår som ett vanligt hälsobesvär, särskilt bland tjejer. 
  • Färre unga än tidigare uttrycker förtroende för vuxna.  
  • Skoltrivseln har generellt minskat och fler unga känner ökad otrygghet.   
  • Ungefär tre av tio ungdomar uppger att de har utsatts för brott eller hot det senaste halvåret.  
  • En mindre andel än tidigare, endast ungefär tre av tio ungdomar, vill vara med och påverka i frågor som rör kommunen. Samtidigt upplever färre att de får vara med och bestämma om skolan. 

Så används resultatet

Resultatet är ett viktigt underlag för att förstå hur det är att vara ung i Kungälvs kommun och ett verktyg för att kunna fatta rätt beslut som rör barn och tonåringar och att kunna förbättra ungas villkor. Resultatet i rapporten är utgångspunkt för diskussioner mellan ungdomar, föräldrar, kommunanställda och politiker. 

- I ett första skede kommer förvaltningen att arbeta vidare med resultatet tillsammans med ungdomsrådet och kommunens skolor. Vi ser också att idrottsrådet och folkhälsorådet är viktiga plattformar att diskutera resultatet med säger Johan Sjöholm, folkhälsosamordnare i Kungälvs kommun. 

Skolchef Monica Carhult Karlsson är inte nöjd, men inte heller förvånad över resultatet. 

- Ungdomar idag har det inte lätt. Vårt samhälle sätter från många håll stor press på betyg och att lyckas i framtiden. Vi ser utmaningarna de står inför och skolan har en viktig roll för att ge unga rätt förutsättningar. För att lyckas måste vi göra det tillsammans med våra barn och unga säger Monica Carhult Karlsson, chef över sektor bildning och lärande i Kungälvs kommun. 

Om LUPP 

LUPP sker i samverkan med Göteborgsregionen (GR) är en undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Utöver 2023 har Kungälv har tidigare år deltagit i LUPP-enkäten 2013, 2017 och 2020.  

Om LUPP på mucf.se 

  Sidan skapades: