Skolinspektionen avslutar ärende på Thorildskolan

Under läsåret 2022/23 gjorde Skolinspektionen en tillsyn av Thorildskolan i Kungälv och riktade kritik om studiero och elevers rätt till särskilt stöd. Efter att Thorildskolan under vår och sommar åtgärdat bristerna avslutar Skolinspektionen ärendet med Thorildskolan. 

I mars 2023 kom Skolinspektionens rapport från en tillsyn om trygghet, studiero och kränkande behandling på Thorildskolan. Skolinspektionen tyckte att stämningen var lugn vid de flesta lektioner och eleverna verkade kunna koncentrera sig på undervisningen. Skolinspektionen bedömde även att skolans arbete med trygghet och med att motarbeta kränkande behandling fungerar väl. Dock riktades kritik mot hur skolan uppmärksammar elevers behov av särskilt stöd och otydliga rutiner när det gäller omhändertagande av mobiltelefoner.  

Sedan Skolinspektionens tillsyn har Thorildskolan etablerat tydligare rutiner och instruktioner för hur skolans personal ska hantera, identifiera och anmäla om det finns elever som kan vara behov av särskilt stöd. Skolans arbetslag ska minst två gånger per termin utvärdera om det finns elever som riskerar att inte uppfylla de betygskriterier som minst ska uppfyllas. 

Under perioden 6 mars till och med 2 juni 2023 har Thorildskolan börjat utreda 31 elevers behov av särskilt stöd. 

Thorildskolan har även tidigare haft rutiner på hur personal ska hantera omhändertagande av mobiltelefoner under skoltid, men dessa har nu formaliserats till skriftliga rutiner av skolans rektor. 

Efter att Thorildskolan under vår och sommar åtgärdat bristerna beslutar Skolinspektionen att avsluta ärendet med Thorildskolan. 

Läs mer 

  Sidan skapades: