Lantbruk - kontroll, tillsyn

Miljöenheten kontrollerar hur olika sorters verksamheter kan skada människor eller miljön. Kungälvs kommun klassas som ett känsligt kustområde och därför ställs särskilt höga miljökrav på sådana verksamheter.

Ditt ansvar som versamhetsutövare

Vid kontrollen (tillsynen) är det ditt ansvar att visa hur din verksamhet uppfyller de krav och vidtar de försiktighetsåtgärder som behövs. Allt för att förebygga skador på miljö eller hälsoproblem hos människor.

Avfall inom lantbruket

Avfall från lantbruk ska hanteras som avfall från företag.

Här hittar du information om hur farligt avfall ska hanteras

Ensilageplast

Information om var du kan lämna ensilageplast finns på Svepreturs webbplats

Djurkadaver

Djurkadaver ska transporteras av ett godkänt transportföretag till en anläggning för destruktion.

 

Gödsel

Det är viktigt att du förvarar gödsel så att näringsämnen inte läcker ut i naturen. Lagringsutrymmen ska vara täta och tillräckligt stora för att kunna lagra gödsel från alla dina djur under ett visst antal månader. Hur många månader det gäller beror på var verksamheten ligger och vilka djur du har.

Det är viktigt att inte sprida så mycket gödsel på åkern så att växterna inte hinner ta upp näringen. Högst 22 kilo fosfor eller 170 kilo kväve per hektar och år.

Det ska finnas dokumenterat, det vill säga skriftligt:

  • antalet djur och åkerareal
  • hur mycket gödsel du kan lagra och hur mycket gödsel du behöver lagra
  • om gödsel lämnas bort eller kommer ifrån en annan gård
  • växtodlingsplan eller liknande

 

Bekämpningsmedel och kemikalier

För att få sprida bekämpningsmedel klass 1L och 2L behöver du ha utbildningsbevis och användningstillstånd.

Om du använder bekämpningsmedel ska:

  • det finnas ett dokument (sprutjournal) där det bland annat står var och när ett medel har spridits. Det är den som sprutar som ska skriva sprutjournalen, om du inte gör spridningen själv ska du ha en kopia på sprutjournalen av den som sprutat.
  • bekämpningsmedel och kemikalier förvaras i ett låst utrymme där det inte är risk för att medlet läcker ut i naturen.
  • sprutan funktionstestas och protokollet ska skickas in till jordbruksverket för godkännande. Den ska godkännas var tredje år.

 Mer information om kemisk bekämpning


Hur mycket kostar det?

Information om taxor och avgifter

  Sidan uppdaterades: