Kemisk bekämpning

Du som använder kemiska bekämpningsmedel ska se till att människors hälsa och egendom inte skadas och att kvaliteten inte försämras hos ytvattnet och grundvatten. Du som yrkesmässigt ska använda växtskyddsmedel kan behöva tillstånd eller anmäla detta.

Tillståndsplikt/anmälningsplikt för sprutning inom vissa områden

Tillståndsplikten och anmälningsplikten gäller all yrkesmässig användning, det vill säga också klass 3 preparat (till exempel ogräsättika). Regler om tillstånd och anmälningsplikt finns i förordningen om bekämpningsmedel.

 

När krävs tillstånd för att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel?

Du behöver tillstånd för att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel på eller inom:

 • Vattenskyddsområden
 • Tomtmark för flerfamiljshus
 • Gårdar till skolor och förskolor
 • Lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • Parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 • Idrottsanläggningar och fritidsanläggningar
 • Planeringsarbeten eller anläggningsarbeten
 • Vägområden, grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • Ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

 

Ansök om tillstånd

Ansökan ska göras av den som ska utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av den som nyttjar marken.

Fyll i och skicka in din ansökan i god tid innan du planerar att börja sprida.

Blankett för ansökan om tillstånd för spridning av bekämpningsmedel (pdf, nytt fönster)

Observera att det är förbjudet att utföra spridning innan du fått tillstånd.

 

När krävs anmälan?

Det krävs en anmälan för att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel på eller inom:

 • Vägområden för att förhindra spridning av invasiva arter
 • Banvall
 • Områden som inte omfattas av tillståndsplikten och som har en sammanhängande area större än 1 000 m² där allmänheten får färdas fritt (gäller inte åkermark).

 

Anmäl bekämpning

Anmälan ska göras av den som ska utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av den som använder marken.

Fyll i och skicka in din anmälan senast fyra veckor innan du ska börja spridningen.

Blankett för anmälan för spridning av bekämpningsmedel (pfd, nytt fönster)

 

Informera om spridningen!

Om du ska sprida växtskyddsmedel på områden där allmänheten får färdas fritt (gäller inte åkermark) ska du sätta upp synliga skyltar (anslag) som informerar om spridningen.

Kontakta kundcenter, telefon 0303-23 80 00, om du vill ha mer information om anslag, ansökan om tillstånd eller anmälan.

 

Skyddsavstånd

Markanpassade skyddsavstånd

Minsta markanpassade skyddsavstånd krävs alltid vid spridning:

 • 1 meter till diken och dräneringsbrunnar
 • 6 meter till sjöar och vattendrag
 • 12 meter till vattentäkt 

 

Vindanpassat skyddsavstånd

För vindanpassat skyddsavstånd måste sprutföraren ta hänsyn till:

 • Omgivande fält, vattendrag med mera och förhindra att sprutdimma når dit.
 • Preparatets egenskaper, dos, väderleksförhållanden (vindriktning, vindstyrka och temperatur)
 • Sprututrustningens påverkan av storleken på skyddsavståndet.

 

Greppa Växtskyddet och Hjälpreda

Hjälpreda (extern länk) är ett bra hjälpmedel för att göra det lättare att bedöma hur stort det vindanpassade skyddsavståndet bör vara vid sprutning med bomsprutor.

På många preparat står det som krav att du ska följa och använda Hjälpreda. Det kravet kan också stå som villkor i kontrakt och i miljöledningssystem.

Observera att flera preparat kräver att du ska använda vindreducerande utrustning. Mer information finns på hemsidan Greppa Näriaröngen www.greppa.nu (extern länk) 
Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverket, LRF och länsstyrelserna.

 

Sprutjournal

Du som yrkesmässigt använder växtskyddsmedel är skyldig att föra sprutjournal, det gäller också när du använder klass 3 preparat.

I journalen ska det stå:
 • Skifte
 • Gröda
 • Datum och klockslag
 • Preparat och dos per hektar
 • Eventuell karenstid (inte alla preparat som har karenstid)
 • Vindförhållande och väderleksförhållande (temperatur, vindstyrka och vindriktning)
 • Skyddsavstånd (både markanpassat och vindanpassat skyddsavstånd)
 • Påfyllningsplats, rengöringsplats
 • Sprutförare
 • Skördedatum (behöver inte finnas i sprutjournalen men ska finnas dokumenterat någonstans i verksamheten)
 • Motiv för behandlingen
 
Vid användning av bekämpningsmedel som är skadliga för pollinerande insekter ska det dessutom stå:
 • förekomsten av blommande växtlighet (både gröda och annan växtlighet)
 • vilken hänsyn som tagits

Det är också bra att skriva upp utvecklingsstadium på grödan, munstycke, tryck och bomhöjd.

Sprutjournalen ska finnas tillgänglig i verksamheten även om du till exempel anlitar maskinstation för att utföra själva arbetet.

 

Funktionstest av spruta

Utrustning för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel ska vara:

 • i gott skick
 • lämplig för ändamålet
 • väl kalibrerad

Om du sprutar mer än 25 hektar per rampmeter och år bör sprutan funktionstestas varje år. Vid mindre användning bör sprutan funktionstestas vart annat år.

Från och med den 16 november 2016 är det obligatoriskt att funktionstesta sprutan.

  Sidan uppdaterades: