Planprogram för Dammbergen — Bostäder, skola och LSS-boende

Syftet med planen är att utreda möjlig exploatering som omfattar bostäder, skola och LSS-boende. Det är inte klarlagt än hur kommunen vill utveckla området, det behöver utredas hur området ska samverka med omkringliggande bostadsområden.

Planprogram för Dammbergen

Handläggare: Johan Hellborg
Diarenummer: KS2020/1014

Status

2023-05-24 tog kommunstyrelsen beslut att planprogrammet för Dammbergen ska gå vidare till att upprätta två detaljplaner för Dammbergen. Detta innebär att arbetet med planprogrammet avbryts utan att planprogrammet har blivit godkänt.

Planprogrammet syftade till att tydligt visa var och hur man skulle kunna exploatera området och samtidigt ta hänsyn till och förädla områdets höga natur- och friluftsvärden. Projektet skulle bidra till enklare detaljplanearbeten genom att ta upp frågor som påverkar ett större område än de enskilda detaljplanerna kommer att göra. Området innehåller stora höjdskillnader, naturvärden och fornlämningar vilket gör området komplext och känsligt för exploatering.

Under arbetet med planprogrammet har det genomförts arkeologisk utredning steg 1 och 2, naturvärdesinventering samt artinventering för groddjur, fåglar och fladdermöss. Det har även studerats eventuell struktur för området och vilka delar av området som är möjliga/lämpliga att bebygga med hänsyn till områdets förutsättningar och de utredningar som har gjorts. Verksamheten bedömer att de frågor som potentiellt skulle kunna avbryta ärendet har utretts samt att det sammantaget inte nödvändigtvis betyder att det inte går att exploatera området. Det är fortfarande ovisst hur bedömningen från berörda myndigheter kommer att bli. För att få klarhet i det rekommenderas att tidigt diskutera med länsstyrelsen hur avgränsningen för miljökonsekvensbeskrivningen ska vara.

Miljökonsekvensbeskrivningen ska redovisa bedömningen av den påverkan på miljön som planens genomförande kan få. Där ska den betydande miljöpåverkan identifieras, beskrivas och bedömas.

Områdesbeskrivning

Området är beläget norr om Kungälvs tätort, öster om väg E6. Planområdet ligger i Dammbergens närströvområde som har en utsträckning på cirka 750 000 kvadratmeter. Flera bostadsområden ligger i direkt anslutning till området i både söder, väst och öst. Norr om området fortsätter närströvområdet samt att det finns jordbruksmark

  Sidan uppdaterades: