FÖP Ytterby

Syftet med den fördjupade översiktsplanen (FÖP) är att ersätta mark- och vattenanvändningskartan i översiktsplanen (2010) för det geografiska området. FÖPen kommer också utveckla och förtydliga översiktsplanens övergripande mål om ett hållbart stationssamhälle.

Fördjupad översiktsplan för Ytterby

Handläggare: Linda Andreasson
Diarienummer: KS2016/0329

Status

Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Ytterby har antagits av kommunfullmäktige den 15 april 2021. Beslutet vann laga kraft den 11 maj 2021. Du hittar planhandlingar under Antagande.

Förslag på fördjupad översiktsplan (FÖP) för Ytterby har varit utställd för Granskning under perioden 24 augusti - 16 oktober 2020. De synpunkter som lämnades in då beskrivs och kommenteras i Granskningsutlåtandet som du hittar under Antagande.

FÖPen har tidigare varit utställd för samråd under tiden 21 maj till 30 augusti 2019. De synpunkter som lämnades in då beskrivs och kommenteras i samrådsredogörelsen

 

Områdesbeskrivning

Området för fördjupad översiktsplan visas i kartan ovanför. I norr avgränsas området mot Rollsbo industriområde, i öst och söder Nordre älv och naturreservat, i väst följer det avgränsning av serviceort mot landsbygd.

 

Syfte

Syftet med FÖP Ytterby är att för det avgränsade geografiska området, ersätta gällande översiktsplan (ÖP2010) som avser mark- och vattenanvändningskartan samt utveckla och förtydliga översiktsplanens övergripande mål om ett hållbart stationssamhälle. Syftet är också att få ett mer detaljerat underlag som är vägledande och förenklar processen i kommande detaljplanering, bygglov och övriga beslut.

Fördjupad översiktsplan tjänar som mellanled mellan den kommunöverfattande översiktsplanen 2010 (antagen 2012, aktualitetsförklarad 2016) och detaljplanen.

På Boverkets webbplats finns en kunskapsbank där du kan söka fram mer information på området.

 

Bakgrund

Stationssamhället Ytterby ligger i ett av de prioriterade regionala huvudstråken för kollektivtrafikstråken enligt Göteborgsregionens (GR) strukturbild. GRs strukturbild efterföljs i Översiktsplan 2010 där Ytterby är utpekat som en prioriterad ort för bebyggelseutveckling. I stationssamhällen är det särskilt attraktivt att förtäta och skapa goda förutsättningar för gång- och cykeltrafik, etablera handelsplatser, serviceplatser och arbetsplatser.

I Ytterby har det under senaste åren främst planerats och bebyggts i utkanterna och längs med kommande Sparråsvägen (förbindelsen Torsbyvägen - Marstrandsvägen) med undantag för centrumområdet. Genom flytten av den kommunala ridskolan finns nu möjligheter att förtäta och binda samman centrala Ytterby.

För att skapa ett hållbart stationssamhälle antog kommunfullmäktige den 16 juni 2016 förslag om att påbörja arbete med fördjupad översiktsplan för Ytterby (Dnr KS2016/0329).

Under 2015 arbetade en intern tjänstemannagrupp från planenheten tillsammans med forskare och specialister från KTH i en serie arbetsmöten eller workshops med "Hela Ytterby" inom forskningsprojektet SPECIAL. En sammanställning av det arbete som gjordes har tagits fram, den syftar till att vara ett fortsatt planeringsunderlag för FÖP Ytterby. Du hittar den under Utredningar.

2016 startades EU-projektet SMART MR (Sustainable Measures for Achieving Resilient Transportation in Metropolitan Regions). Kungälvs kommun har förbundit sig att medverka i detta. I projektet ingår 10 projektpartners från 8 storstadsregioner:

  • Oslo
  • Göteborg
  • Helsingfors
  • Budapest
  • Ljubljana
  • Rom
  • Porto
  • Barcelona

I projektet riktar deltagarna in sig på det centrala stationsområdet i Ytterby för att skapa ökad delaktighet, mobilitet och energieffektivitet i arbetet med transportnoder. Inom ramen för FÖP Ytterby sker samverkan med SMART MR-projektet så att dessa berikar varandra genom att behandla olika perspektiv av Ytterby som stationssamhälle.

12 — 13 december 2017 genomfördes en workshop i Kungälv där medlemmar från de andra storstadsregionerna i SMART MR deltog. Bland annat diskuterades förtätningsanalysen för Ytterby samt att det genomfördes en walk and talk tur på plats i Ytterby. Resultatet från detta arbete är ytterligare ett underlag i FÖP arbetet.

I och med att Ytterby fortsatt ingår i olika samverkansprojekt och forskningsbaserade plattformar säkerställer det att FÖP Ytterby blir ett användbart planeringsinstrument och innebär att orten får regional och global uppmärksamhet ur ett planeringsperspektiv.

  Sidan uppdaterades: