Kungälvs kommuns integritetspolicy

Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR. Dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018 och innebär att skyddet för enskildas personliga integritet stärks.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är alla uppgifter som kan knytas till en levande person, till exempel ett personnamn, personnummer, kontaktuppgifter, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift, IP-adress eller bild.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering av personuppgifter. Det kan till exempel vara att samla in, lagra, gallra, läsa, sprida, arkivera, kopiera eller tillhandahålla uppgifterna på annat sätt såsom genom justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Personuppgiftsansvar

Inom Kungälvs kommun är det den nämnd som hanterar personuppgifterna som är personuppgiftsansvarig. Det innebär att de har ansvaret för att personuppgifterna behandlas på ett lagligt, säkert och i övrigt korrekt sätt.

Rättslig grund för behandling

Personuppgiftsbehandlingar inom Kungälvs kommun görs enligt den dataskyddslagstiftning som gäller. Det innebär bland annat att laglig grund ska finnas för behandlingen. En sådan grund kan vara att behandlingen är nödvändig för att kommunen ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse. Eller som ett led i nämndernas myndighetsutövning. Behandlingen kan även vara nödvändig på grund av en rättslig förpliktelse eller för att ett avtal ska kunna ingås. Det kan i undantagsfall förekomma att behandlingen grundar sig på ett samtycke från den registrerade.

Varför vi behandlar personuppgifter

Kungälvs kommun behöver behandla personuppgifter till exempel vid ansökan om bygglov, bistånd och social omsorg eller tillstånd enligt miljöbalken med mera. För att kunna handlägga olika typer av ärenden måste kommunen kunna identifiera den som ärendet gäller och lagra uppgifter om denne. Behandling kan också behövas vid olika typer av avtal, till exempel vid anställning eller upplåtelser av mark eller bostäder. Personuppgifterna kan även komma att användas för statistik och arkivändamål.

Ursprung och mottagare

Kungälvs kommun behandlar i stor omfattning personuppgifter från enskilda som kontaktar kommunen i olika ärenden eller för synpunkter där uppgifterna kommer från den registrerade. Uppgifterna kan också komma från offentliga register, andra myndigheter eller föreningar som lämnar in en medlemsförteckning eller liknande. Uppgifter kan till exempel hämtas om vem som är bolagsföreträdare från Bolagsverket, folkbokföringsuppgifter från Statens personadressregister (SPAR) eller vem som är inskriven som tomträttshavare från Lantmäteriets fastighetsregister.

De kategorier av mottagare som kommunen kan komma att dela personuppgifterna med är dels sådana anställda inom kommunen som behöver ta del av uppgifterna i sitt arbete. Exempelvis registratorer, handläggare, IT-personal och personalansvariga. Dels med andra myndigheter, upphandlade leverantörer med flera samt de personuppgiftsbiträden som i förekommande fall anlitas för att kommunen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Uppgifter kan också komma att lämnas ut till allmänheten i enlighet med offentlighetsprincipen.

Period för lagring av personuppgifter

Personuppgifter sparas så länge de är nödvändiga för ändamålet. Därefter beror det på vad arkiv- och gallringsregler säger vad som kan raderas och vad som ska bevaras när uppgifterna förekommer i allmänna handlingar.

Den registrerades rättigheter

Den som är registrerad har rätt att vända sig till den personuppgiftsansvarige inom Kungälvs kommun för att få tillgång till sina uppgifter. Den kan begära rättelse, radering och överföring av uppgifterna eller begränsning av behandlingen och för att invända mot behandlingen. Ett eventuellt samtycke att behandla personuppgifter kan när som helst återkallas. Klagomål på personuppgiftsbehandlingen kan inges till Integritetsmyndigheten (IMY)

Offentlighetsprincipen

Verksamheten inom Kungälvs kommun omfattas av tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär bland annat att meddelanden som skickas till kommunen i regel blir allmänna handlingar. Kommunen är skyldig att, efter en sekretessprövning, på begäran lämna ut uppgifter i allmänna handlingar. Reglerna om allmänna handlingars offentlighet och arkivlagstiftning kan innebära begränsningar i vissa av den registrerades rättigheter, bland annat rätten till radering av uppgifter.

Dataskyddsombud

Dataskyddsförordningen reglerar hur Kungälvs kommun och andra myndigheter, företag och organisationer behandlar personuppgifter. För att säkerställa att lagen följs har varje myndighet ett dataskyddsombud som kontrollerar att allt går rätt till och som du kan kontakta vid frågor. Du når dataskyddsombudet på dataskyddsombud@kungalv.se

Begära ut dina uppgifter eller lämna synpunkter

Personuppgiftsansvarig för Kungälvs kommun är de politiska nämnderna. Om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig kan du kontakta oss. Du kan begära rättelse, överföring eller begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter.

Du kan också kontakta våra dataskyddsombud som har gemensam e-postadress enligt nedan:

 dataskyddsombud@kungalv.se eller 0303-23 80 00.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att höra av dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Läs mer på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

  Sidan uppdaterades: