Frågor och svar om arenaområdet

Här hittar du vanliga frågor och svar om arenaområdet och Arena Kungälv som vi planerar att bygga vid Yttern i Kungälv.

Varför planerar kommunen för ett nytt arenaområde?

Svar: Flera av de idrottsanläggningar som idag finns i kommunen börjar bli gamla. Samtidigt har Kungälv en stor inflyttning av människor till kommunen varje år, vilket innebär ett ökat antal medlemmar i de idrottsföreningar som finns i kommunen. Flera föreningar har också behov av större och modernare lokaler. Förvaltningen har därför fått ett politiskt uppdrag att ta fram en detaljplan för ett nytt arenaområde.

Vilka av de befintliga idrottsanläggningarna i Kungälv kommer att ersättas med nya lokaler i arenaområdet?
Svar: Oasen sim- och ishall, bandybanan Skarpe Nord och på sikt även tennishallen och idrottshallen. De befintliga idrottsanläggningarna kommer att finnas kvar tills dess att nya anläggningar har byggts.

Vilka idrotter skulle kunna inrymmas i de nya lokalerna i arenaområdet?
Svar: Simning, bandy, ishockey, konståkning, tennis, handboll, basket, innebandy och fotboll är exempel på idrotter som kan rymmas inom arenaområdet. Även andra idrotter skulle kunna nyttja arenaområdet i framtiden.

När kommer arenaområdet att byggas?
Svar: Kommunen kommer att bygga ut arenaområdet i etapper. Planerad byggstart av den första byggnaden är 2023.

Vad ska arenaområdet heta?
Svar: Arenans namn är inte beslutat, men arbetsnamnet är just nu Arena Kungälv.

Hur finansierar kommunen byggnationen av arenaområdet?
Svar: Kommunen kommer att finansiera byggnationen av idrottsanläggningarna. Fastigheten där centrumbyggnaden ligger kommer att säljas och byggnationen kommer finansieras av en privat aktör.

Vad kommer det att kosta att besöka arenaområdet och vilka öppettider kommer det vara?
Svar: Öppettider och kostnader för att idrotta i arenorna är inte bestämt i dagsläget.

Kommer man att kunna hyra utrustning i idrottsanläggningarna?
Svar: Det är inte bestämt i dagsläget, men en förhoppning är att det ska gå att hyra till exempel skridskor i ishallen.

Hur kommer man hantera tillkommande trafik till området?
Svar: Planförslaget möjliggör flera sätt att utforma gatorna inom planområdet för att trafiken ska fungera bra. Vidare utredning och dialog med Trafikverket behövs innan vi kan fatta beslut om vilken trafikutformning som är mest lämplig.

Hur kommer trafiken fungera under byggtiden?
Svar: Planering för trafik under byggtiden kommer att hanteras i den fortsatta processen.

Hur kommer kommunen att lösa parkeringen i området?
Svar: För besökare till idrottsverksamheterna föreslås ett parkeringshus vid Truckgatan. I anslutning till Marstrandsvägen föreslås en markparkering som kan överdäckas med ett parkeringsdäck. Även en mindre markparkering vid fotbollsplanerna föreslås. Fastigheten inom vilken centrumbyggnaden kommer ligga kan rymma parkeringsvåningar i byggnaden som täcker det egna parkeringsbehovet.

Kommer det byggas några nya gång- och cykelvägar?
Svar: Ja, det befintliga gång- och cykelvägnätet vid arenaområdet ska kompletteras och byggas om längs Truckgatan, Rollsbovägen, Enekullsvägen, Ytterbystigen samt längs gatorna inne i arenaområdet. Målet är att få ett enhetligt och sammanlänkat gång- och cykelvägnät med god framkomlighet.

Hur hanterar kommunen risken för översvämning i Kyrkebäcken utanför planområdet?
Svar: Kommunen utreder denna fråga. Dagvatten från arenaområdet kommer att fördröjas lokalt och avsikten är att inte öka flödet i Kyrkebäcken nedströms planområdet.

 

  Sidan uppdaterades: