Regnvatten och skyfall

Välkommen till [Kommunens] informationsportal om dagvattenhantering och hur du som privatperson eller fastighetsägare kan bidra till att minska risken för översvämningar i vår låglänta terräng.

 

Vad är dagvatten?

Dagvatten är nederbörd i form av regn eller snösmältning som rinner av från marken istället för att absorberas av den. I vårt område, där låglänt terräng är vanligt, är det viktigt att förstå hur dagvatten påverkar vårt samhälle och vår miljö.

Varför är dagvattenhantering viktig?

Dagvatten kan öka risken för översvämningar och skapa problem för vattendrag som Göta Älv och Nordre Älv. Dessutom är stigande vattennivåer i havet en växande oro, vilket kan förvärra dessa problem. Här är några skäl till varför dagvattenhantering är avgörande:

  1. Översvämningsskydd: Minskad mängd dagvatten i det kommunala systemet hjälper till att förhindra översvämningar i låglänta områden.

  2. Miljöskydd: Ökad mängd dagvatten kan föra med sig föroreningar som påverkar vattenkvaliteten i våra vattendrag och sjöar.

  3. Klimatförändringar: Med stigande havsnivåer och ökad nederbörd kan hanteringen av dagvatten bli ännu viktigare för att minska klimatrelaterade risker.

Vad kan privatpersoner göra?

1. Använda regntunnor: Samla regnvatten i regntunnor och använd det för att vattna trädgården istället för att släppa det rakt ut i avloppet.

2. Minska hårdgjorda ytor: Grusa eller plantera istället för att asfaltera eller lägga stenplattor. Detta hjälper regnvatten att tränga ner i marken istället för att rinna av.

3. Plantera regnträdgårdar: Anlägg trädgårdar med växter som kan absorbera mycket vatten, vilket minskar avrinningen.

4. Rensa dagvattenbrunnar: Håll dina gatubrunnar och avloppsbrunnar fria från löv och skräp så att vattnet kan rinna bort snabbare.

Tips för fastighetsägare (flerbostadshus)

1. Takträdgårdar: Om möjligt, överväg att anlägga takträdgårdar på ditt flerbostadshus. De kan absorbera regnvatten och minska avrinningen.

2. Dräneringssystem: Säkerställ att fastighetens dräneringssystem är i gott skick för att undvika översvämningar på gården eller i källaren.

3. Separata dagvatten: Om din fastighet har en separat dagvattenledning, se till att den är väl underhållen och inte blockerad.

Vad görs kommunalt?

Kommunen arbetar aktivt med dagvattenhantering genom att utveckla effektiva system för att hantera och minska risken för översvämningar. Det kan inkludera:

  • Infiltrationsbassänger: Anläggning av infiltrationsbassänger som kan lagra och rena dagvatten.

  • Separering av avlopp: I vissa områden kan kommunen separera avloppssystemen för att minska mängden dagvatten som går till reningsverken.

  • Översvämningsriskbedömningar: Utförande av översvämningsriskbedömningar för att identifiera sårbara områden och vidta åtgärder för att minska risken.

Tillsammans kan vi alla bidra till att hantera dagvatten på ett hållbart sätt och minska risken för översvämningar i vår kommun. För mer information och resurser, kontakta [Kommunens] miljökontor eller besök våra andra resurser om hållbar dagvattenhantering.

  Sidan uppdaterades: