Nordtag

Nordtag är ett naturnära bostadsområde i västra delen av Ytterby. Här växer cirka 450 bostäder fram. Både lägenheter, radhus och villor. Här finns en förskola för ca 180 barn. Naturområde sparas och naturstigar rustas upp mellan delarna av området.

Byggprojektets namn: Nordtag
Byggtid:
2015-2025
Detaljplanens namn: Nordtag, Kastellegården 1:52
Kontakt: Stina Gunnarsson (projektledare), Simon Samuelsson (Byggledare infrastruktur)
Status: Ytterligare etapper av bostäder byggs

Händer just nu

Ytterligare etapper av bostäder byggs allteftersom och de sista beräknas vara inflyttningsbara 2025.
Gator vatten och avlopp, el och fiber blev klara sommaren 2020 och inflyttning har pågått sen 2021/2022. Fem bostadsexploatörer arbetar i området. Förutom flerbostadshust finns också 24 villatomter i området.

Om projektet

Nordtag är ett naturnära bostadsområde i västra delen av Ytterby med ungefär 550 nya bostäder, cirka en kilometer från tågkommunikationer till Göteborg. Bebyggelsen planeras i varierande skala och utformning i små kvarter, och med olika upplåtelseformer som ska bidra till mångfalden i området. Bostadsgårdarna ska bjuda in till möten mellan människor där passager mellan bebyggelsen skapar rörelse och tillgänglighet. Bostadskvarteren präglas av grönska och en hållbar livsstil genom exempelvis odlingsområden och cykelparkeringar. Sex olika bostadsexploatörer har köpt mark i området; Hökerum, Götenehus, Sverigehuset, Ekeblad och Tornstaden. Ytterligare ett mindre område kvarstår för markförsäljning.

Mitt i området har Hemsö byggt en förskola för cirka 180 barn som drivs i kommunal regi. Den stod klar för att ta emot de första barnen till höstterminen 2022. Sommaren 2022 blev lekplatsen klar

Kommunen har anlagt en lekplats inom området, som är tillgänglig för allmänheten.

Vid våtmarken mitt i Nordtagsområdet kommer det att anläggas en brygga och rastplats så att platsen kan nyttjas för både lärande och rekreation. I bilden nedanför kan du se planerad placering av de olika anläggningarna. 

De nya gatorna i området har fått namn från personer som har bott i torp och gårdar som har legat i nära angränsning till det nya Nordtag. Gatorna kommer att heta Huldas gata, Esters gata, Olles gata, Anders gata och Fiolmannens gata. Den stora gatan som leder in i området från Sparråsvägen kommer att få namnet Nordtagsgatan. I bilden nedanför kan du se placeringen av de olika gatorna. 


Bakgrund

I Nordtag, Ytterby, har det bott människor sen inlandsisen drog sig tillbaka för cirka 10 000 år sedan. Utgrävningar visar på att det under bronsåldern och järnåldern fanns ett par rituella platser inom området. På senare år består området till stor del av skogslandskap för närrekreation och betesmarker. I enlighet med kommunens översiktsplan (2010) och Göteborgsregionens strukturbild enades man om att möjliggöra för ett nytt både naturnära och stationsnära bostadsområde i Västra Ytterby och projekt Nordtag startades 2015. En ny detaljplan för området arbetades fram som vann laga kraft december 2018.

 

Här en film från 2020 när vägarna var klara men husen inte kommit på plats.

  Sidan uppdaterades: