Nordtag — Bostäder och naturområde

Syftet med detaljplanen är att tillskapa byggrätter och infrastruktur för cirka 450 bostäder i olika boendeformer, boende med särskilt stöd och förskola för 6 avdelningar. Planförslaget syftar även till att skapa goda rekreationsmiljöer och lekmiljöer inom området samt att koppla samman västra och centrala Ytterby.

Detaljplan för Nordtag, Kastellegården 1:52

Diarienummer: 2015/1972

Status

Detaljplanen vann laga kraft 12 december 2018. Du hittar handlingarna under antagande. Utbyggnad av området är påbörjad. Mer information om byggnationen hittar du på byggprojektsidan för Nordtag under fliken pågående byggprojekt.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i västra Ytterby, norr om Torsbyvägen (länsväg 604) och befintligt bostadsområde Tega/Klockarebolet och söder om nuvarande ridskola och bostadsområdet Västra Björkås. Området ansluter i väst till antagen detaljplan för Vena 1:3 och Sparråsskolan. Planområdet är cirka 30 hektar stort.

Under arbetet med att ta fram samrådshandlingar har området utökats till nuvarande storlek (30 hektar) från att vid start omfatta cirka 22,5 hektar.

Planområdet är idag oexploaterat och består till största del av skogsområde för närrekreation och betesmarker för ridskola. Området är sedan länge utpekat som utvecklingsområde för bostäder.

Bebyggelse planeras i varierande skala i små kvarter, främst på betesmarken men ett mindre skogsområde tas även i anspråk.

Genom området, från öst till väst, föreslås en infartsgata med bred gång- och cykelväg som ansluter till den planerade Sparråsvägen och infart i detaljplan för Vena 1:3. Gång- och cykelvägen kopplas samman med den befintliga gång- och cykelvägen.

Befintligt närrekreationsområde sparas i stort som natur och befintliga kärr, diken och åkerholmar blir värdefulla inslag i närmiljön tillsammans med nya lösningar för omhändertagande av dagvatten och tillkommande stråk. De skogsbeklädda berghällarna ramar in området och blir tillgängliga genom parkmiljöer och nya gångvägar, befintliga stigar ses över och rustas upp. Inom området föreslås även en lekplats som är tillgänglig för allmänheten.

  Sidan uppdaterades: