Marstrand, kallbadhus vid Kungsplan

Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga ett kallbadhus. Planen ska också utreda möjligheterna att utöka hotellverksamheten inom planområdet.

Detaljplanens namn: Detaljplan för kallbad, hotell, vandrarhem och vattenverk, Marstrand 5:39 m.fl
Diarienummer: KS2019/1311
Handläggare: Hans Nilsson
Status: Samrådet avslutat, synpunkter sammanställs
 
2023-10-04

aktuellt

Samrådet avslutades den 22 september 2023. Nu sammanställer och bearbetar vi de synpunkter som kommit in under samrådet. Du hittar handlingarna längst ned på sidan under rubriken "utredningar och dokument".

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i norra delen av Marstrand och omfattar byggnaden Båtellet, omgivande byggnader, Kungsplan samt ett område på hamninloppets västra sida där det tidigare funnits ett kallbadhus.

Om detaljplanen

Detaljplanen omfattar Kungsplan och byggnaderna Kurhotellet, societetshuset och vattenverket. I arbetet med detaljplanen utreds möjligheten att bygga ett kallbadhus vid hamninloppets västra sida och också utöka besöksverksamheterna och vattenverket. Detaljplanen ska säkerställa platsens och byggnadernas historiska värden. Detaljplanen kommer också reglera hur området kan och får utvecklas när man bygger om och nytt.

Det har tidigare gjorts en detaljplan för området (KS2013/1446) men den blev överklagad och upphävd 2018
Läs om hela planprocessen och de olika stegen här.

Aktuella planhandlingar:

När detaljplanen ställs ut för granskning kommer de aktuella handlingarna att presenteras här.

 

  Sidan uppdaterades: