Planprogram för Rörtången

Syftet med planprogrammet är att få en samlad bild av förutsättningarna för området och få fram riktlinjer för den framtida markanvändningen.

Planprogram för Rörtången

 

Status

Under våren 2015 har förutsättningarna för att detaljplanelägga i Rörtången utretts. Den 15 juni hölls ett möte mellan VA-föreningens styrelse och representanter från sektor samhällsbyggnad. Förvaltningen föreslog att avbryta planarbetet med hänsyn till vattenfrågan, se VA-utredning från den 7 april 2015. Kommunstyrelsen beslutade dock om fortsatt planuppdrag. 

Den övergripande tidplanen för uppstart av ny detaljplan för Rörtången är inom perioden 2025 — 2028.

Syfte

Syftet med planprogrammet var att få en samlad bild av förutsättningarna för området och få fram riktlinjer för den framtida markanvändningen. Planprogrammet skall ligga till grund för att upprätta nya detaljplaner inom området. För ett fortsatt arbete med detaljplaner inom Rörtångenområdet behöver vattenförsörjningen säkerställas på ett långsiktigt hållbart sätt.

  Sidan uppdaterades: