Avgifter och taxor för verksamheter - inom livsmedelslagen

Miljöenheten besöker livsmedelsverksamheter i Kungälvs kommun för att kontrollera att konsumenterna får säkra livsmedel. Det kontrolleras också att de inte blir lurade på vad maten innehåller och att informationen om maten är enkel att förstå. Det är alltid livsmedelsföretagaren som ansvarar för att lagen följs och att åtgärda eventuella brister.

Kontroll och tillsyn av verksamhet enligt livsmedelslagstiftningen

Syftet med livsmedelslagstiftningen är att skydda människors och djurs hälsa och värna om konsumenternas intressen.

 

Hur mycket kostar kontrollen och tillsynen?

Alla verksamheter ska betala för planerad kontroll av sin verksamhet. Kontrollen har, enligt livsmedelslagstiftningen, tidigare betalats årligen i förskott, men från och med 2024 kommer den i stället betalas efter att kontrollen utförts, så kallad efterdebitering. Du som företagare betalar då för den faktiska tid som kontrollen av din verksamhet har tagit.

Kontrolltiden omfattar närvaro vid din verksamhet i samband med ett kontrollbesök, men även kontroll av din verksamhet som inspektören utför på kontoret till exempel granskning av rutiner och inskickade bilder, samt förberedelser, efterarbete och rapportskrivning. För en verksamhet som ska kontrolleras flera gånger under samma år kommer vi att skicka en faktura för varje enskild kontroll.
Avgifter tas även ut i samband med extra kontroll som går ut över det vanliga. Det gäller till exempel om brister har upptäckt vid ett ordinarie planerat kontrollbesök och vi måste komma tillbaka för att kontrollera att bristerna är åtgärdade. Vid extra kontroll tar vi avgift för restiden.

En timmes kontroll kostar för närvarande 1 378 kronor.

 Läs mer om avgift för kontroll samt riskklassning och beräkning av kontrollfrekvens för livsmedelsanläggning

Anmälan för registrering av livsmedelsverksamhet

När du anmäler en verksamhet till oss tar vi ut en avgift för att handlägga anmälan.

Avgiften för anmälan är för närvarande 1 378 kronor.

Under Tillståndsguide finns mer information om vilka verksamheter som berörs av kravet på att anmäla sig till miljöenheten.

Varför måste du betala?

Sveriges regering och riksdag har bestämt att kostnaderna för kontrollen ska täckas av avgifter. Det innebär att det är livsmedelsföretagen som ska betalas för kontrollen av sin verksamhet. Skattemedel från kommuninvånarna ska inte användas till detta.

Avgifter och taxa

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

  Sidan uppdaterades: