Avgifter och taxor för verksamheter - inom livsmedelslagen

Miljöenheten besöker livsmedelsverksamheter i Kungälvs kommun för att kontrollera att konsumenterna får säkra livsmedel. Det kontrolleras också att de inte blir lurade på vad maten innehåller och att informationen om maten är enkel att förstå. Det är alltid livsmedelsföretagaren som ansvarar för att lagen följs och att åtgärda eventuella brister.

Kontroll och tillsyn av verksamhet enligt livsmedelslagstiftningen

Syftet med livsmedelslagstiftningen är att skydda människors och djurs hälsa och värna om konsumenternas intressen.

 

Hur mycket kostar kontrollen och tillsynen?

Alla livsmedelsföretagare ska betala en årlig avgift för livsmedelskontrollen av sin verksamhet. Din årliga kontrollavgift beror på hur många kontrolltimmar din verksamhet har.

Avgifter tas även ut i samband med extra offentliga kontroller. Det gäller till exempel om brister har upptäckt vid ett ordinarie, planerat, kontrollbesök  och vi måste komma tillbaka och extra för att kontrollera att bristerna är gångna åtgärder.

Kontrolltiden omfattar närvaro vid din verksamhet i samband med ett kontrollbesök, men även kontroll av din verksamhet på kontoret till exempel granskning av rutiner, samt förberedelser, efterarbete och rapportskrivning.

En timmes kontroll kostar för närvarande 1 378 kronor.

Anmälan för registrering av livsmedelsverksamhet

När du anmäler en verksamhet till oss tar vi ut en avgift för att handlägga anmälan.

Avgiften för anmälan är för närvarande 1 378 kronor.

Under Tillståndsguide finns mer information om vilka verksamheter som berörs.

Varför måste du betala?

Sveriges regering och riksdag har bestämt att från år 2007 ska kostnaderna för kontrollen täckas av avgifter. Det innebär att det är livsmedelsföretagen som ska betalas för kontrollen av sin verksamhet. Skattemedel från kommuninvånarna ska inte användas till detta.

Avgifter och taxa

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

  Sidan uppdaterades: