Avgifter och taxor för verksamheter - gällande livsmedelslagstiftningen

Miljöenheten besöker livsmedelsverksamheter i Kungälvs kommun för att kontrollera att konsumenterna får säkra livsmedel. Det kontrolleras också att de inte blir lurade på vad maten innehåller och att informationen om maten är enkel att förstå. Det är alltid livsmedelsföretagaren som ansvarar för att lagstiftningen följs och att åtgärda eventuella brister.

Kontroll och tillsyn av verksamheter enligt livsmedelslagstiftningen

Syftet med livsmedelslagstiftningen är att skydda människors och djurs hälsa och värna om konsumenternas intressen.

 

Hur mycket kostar kontrollen och tillsynen?

Alla livsmedelsföretagare ska betala en årlig avgift för livsmedelskontrollen av sin verksamhet. Din årliga kontrollavgift beror på hur många kontrolltimmar din verksamhet har.

Avgifter tas även ut i samband med extra offentliga kontroller. Extra offentliga kontroller är bland annat de kontroller som görs om brister har upptäcks vid ett ordinarie, planerat, kontrollbesök och vi måste komma tillbaka en extra gång för att kontrollera att bristerna är åtgärdade.

Kontrolltiden omfattar närvaro vid din verksamhet i samband med ett kontrollbesök, men även kontroll av din verksamhet på kontoret t.ex. granskning av rutiner, samt förberedelser, efterarbete och rapportskrivning.

En timmes kontroll kostar för närvarande 1 300 kronor.

Anmälan för registrering av livsmedelsverksamhet

När du anmäler en verksamhet till oss tar vi ut en avgift för att handlägga anmälan.

Avgiften för anmälan är för närvarande 1 300 kronor.

Under Tillståndsguide finns mer information om vilka verksamheter som berörs.

Varför måste du betala?

Sveriges regering och riksdag har bestämt att från år 2007 ska kostnaderna för kontrollen täckas av avgifter. Det innebär att det är livsmedelsföretagaren som ska betala för kontrollen av sin verksamhet. Skattemedel från kommuninvånarna ska inte användas till detta.

Avgifter och taxa

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet (pdf, nytt fönster)

  Sidan uppdaterades: