Cistern

Om du ska installera en behållare utomhus för att lagra till exempel eldningsolja eller diesel behöver du informera miljöenheten om detta och göra regelbundna kontroller av behållaren. När den ska skrotas ska du skicka in ett skrotningsintyg.

Installera ny cistern

Ska du installera en ny cistern så ska du skriftligen informera miljöenheten om detta senast fyra veckor innan installation.

Detta gäller cisterner på:

  • mer än 1 kubikmeter utanför vattenskyddsområde
  • mer än 250 liter inom vattenskyddsområde.

Det är krav på att en installationskontroll ska göras av behållaren och rörledningarna i samband med installationen. Installationskontrollen ska göras av ett företag som är godkänt (ackrediterat) för att göra sådana kontroller. På Swedacs webbplats (extern länk) finns en lista över godkända företag.

Ett grundkrav för cisterner är att de ska vara invallade men det kan fungera med en dubbelmantlad cistern. Syftet med det extra skyddet är att marken och vattnet inte ska bli förorenade vid en olycka.

Anmäl installation av cistern pdf

 

Återkommande kontroll

Det är krav på att göra återkommande kontroller av cisternens täthet och skick för cisterner med en volym på:

  • mer än 1 kubikmeter utanför vattenskyddsområde
  • mer än 250 liter inom vattenskyddsområde.

Kontrollen ska göras av ett företag som är godkänt (ackrediterat) för att göra sådana kontroller. På Swedacs webbplats (extern länk) finns en lista över ackrediterade företag. Kopia på utförda kontroller ska lämnas till miljöenheten.

Hur ofta behöver cisternen kontrolleras?

Återkommande kontroll ska göras med olika intervall beroende på cisternens placering och utformning:

  • 6-12 års intervall utanför vattenskyddsområde
  • 3-6 års intervall inom vattenskyddsområde

Skrotning av cistern

Om du ska skrota din cistern behöver du tömma och rengöra cisternen och rörledningarna.
Om cisternen ska stå kvar ska du dessutom se till att cisternen inte kan återfyllas av misstag. Fyll i och skicka in skrotningsintyg när detta är klart.

Blankett för skrotningsintyg (pdf)

Vad säger lagen?

Lagstiftningen som handlar om kontroll av cisterner finns i Naturvårdsverkets föreskrifter (2017:5) om skydd mot markföroreningar och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor. Föreskrifterna gäller för cisterner som ska att lagra brandfarlig vätska (flampunkt som inte överstiger 100 grader Celsius) eller spillolja.

Myndigheten för samhällsskyff och beredskaps författningssamling MSBFS 2018:3:
Föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor.

  Sidan uppdaterades: