Egenkontroll i mindre företag

Alla miljöfarliga verksamheter ska göra en egenkontroll för att se till att de påverkar miljön så lite som möjligt, det kan till exempel vara bullerstörningar och luktstörningar eller att verksamheten använder onödigt mycket energi.

Mer information

 Läs mer i Miljöbalkens förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (extern länk).

Vad är en egenkontroll?

En egenkontroll är att du kontrollerar och skriver ner att din verksamheter motverkar eller förebygger att det uppstår problem i form av störningar och skador på din och andra människors hälsa eller miljö. Kontrollen ska visa att du har kunskap om din energianvändning, de kemikalier du använder och att du hanterar avfall enligt de regler som finns.

Anpassa egenkontrollen

Anpassa egenkontrollen till din verksamhet. Om du har en verksamhet som innebär stor risk för människors hälsa eller miljön behöver du ha en mer omfattande egenkontroll än om din verksamhet innebär liten risk. Bedöm riskerna med din verksamhet och se över vilka rutiner du behöver ha för att minska energianvändningen eller förhindra störningar som orsakas av din verksamhet.

Särskilda regler för tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter

Det finns särskilda regler om egenkontroll som gäller för tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter, förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Reglerna säker att egenkontrollen ska vara dokumenterad, det vill säga skriftlig, och kunna visas upp när miljöenheten gör tillsyn. Den ska innehålla vilka dokument (rutiner, system med mera) som finns och var de är placerade.

Reglerna innebär att du ska dokumentera:

 • vem som har ansvar för miljöfrågorna inom företaget
 • rutiner för att undersöka utrustning för drift och kontroll
 • rutiner för att bedöma riskerna med verksamheten
 • rutiner för att rapportera till miljöförvaltningen när det sker driftstörningar som kan påverka människors hälsa eller miljön
 •  en förteckning över de kemikalier som du hanterar

Vad ska dokumenteras?

Hur mycket som ska dokumenteras beror på företagets storlek och hur mycket verksamheten påverkar miljön.

Exempel på vad en egenkontroll ska innehålla för en verksamhet med mindre miljöpåverkan:

 • Du ska veta om de bestämmelser och beslut som gäller för din verksamhet.
 • Du ska förklara för varje personal vilket ansvar de har och vilka rutiner som finns.

Diskutera tillsammans vid ett eller några tillfällen varje år hur verksamhetens miljöarbete fungera och vad som inte fungerar

Exempel på frågor:

 • Är rutinerna för avfallshantering och kemikaliehantering tillräckliga?
 • Kan verksamheten minska eller ändra på förbrukningen av råvaror, kemikalier eller energi eller minska avfallet?
 • Kan miljöpåverkan från transporterna i/till/från verksamheten bli bättre?
 • Hur påverkas miljön av de produkter eller tjänster som verksamheten har och kan de förbättras, till exempel när produkten används eller när kunder ska kasta dem?

Skriv anteckningar där det står vad ni kommit fram till, vem som ska göra vad och när det ska vara klart. Om du sedan bockar av vad ni gjort kan du på ett enkelt sätt också dokumentera resultaten av miljöarbetet och komma ihåg det när miljöenheten gör tillsyn.

Skriv ner hur ditt företag hanterar avfall och köper kemikalier. Se till att det finns varuinformationsblad för kemikalierna och att det delas ut till all personal som hanterar kemikalierna.

Utför hellre ett bra miljöarbete än att dokumentera allt!

  Sidan uppdaterades: