Egenkontroll i mindre företag

Alla miljöfarliga verksamheter ska göra en egenkontroll för att se till att de påverkar miljön så lite som möjligt. Påverkan på miljön kan till exempel vara bullerstörningar, luktstörningar eller att verksamheten använder onödigt mycket energi.

 

Vad är egenkontroll?

Egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare regelbundet ska kontrollera verksamheten och dess påverkan på miljön.  Det innebär också att du dokumenterar hur ni förebygger störningar och skador på din och andra människors hälsa eller miljö. Det är viktigt att visa att du har kunskap om bland annat din energianvändning, vilka kemikalier du använder och att du hanterar avfall på rätt sätt. Bedöm riskerna med din verksamhet och se över vilka rutiner du behöver ha för att förhindra störningar som orsakas av din verksamhet.

Anpassa egenkontrollen

Anpassa egenkontrollen så att den passar till din verksamhet. Diskutera tillsammans vid ett eller några tillfällen varje år hur verksamhetens miljöarbete fungerar och vad som inte fungerar. Skriv anteckningar där det står vad ni kommit fram till, vem som ska göra vad och när det ska vara klart. Om du sedan bockar av vad ni gjort kan du på ett enkelt sätt också dokumentera resultaten av miljöarbetet och även redovisa det när miljöenheten gör tillsyn.

Exempel på saker och frågor som kan vara med i egenkontrollen:

 • Är rutinerna för avfallshantering och kemikaliehantering tillräckliga?
 • Vet vi vad som är farligt avfall?
 • Har vi aktuella säkerhetsdatablad på kemikalier som vi använder?
 • Kan verksamheten minska eller ändra på förbrukningen av råvaror, kemikalier eller energi eller minska avfallet?
 • Kan miljöpåverkan från transporterna i/till/från verksamheten bli bättre?
 • Hur påverkas miljön av de produkter eller tjänster som verksamheten har och kan de förbättras, till exempel när produkten används eller när kunder ska kasta dem?

 

Särskilda regler för tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter

Det finns särskilda regler om egenkontroll för företag som är tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken. Regler om egenkontroll för dessa företag finns i förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. (extern länk, öppnas i nytt fönster)

I den nämns att egenkontrollen ska vara dokumenterad, det vill säga skriftlig, och kunna visas upp när miljöenheten gör tillsyn. 

Reglerna innebär att du ska dokumentera:

 • vem som har ansvar för miljöfrågorna inom företaget
 • rutiner för att undersöka utrustning för drift och kontroll
 • rutiner för att bedöma riskerna med verksamheten
 • rutiner för att rapportera till miljöförvaltningen när det sker driftstörningar som kan påverka människors hälsa eller miljön
 •  en förteckning över de kemikalier som du hanterar

Utför hellre ett bra miljöarbete än att dokumentera allt!

 

Mer information

Läs mer i Miljöbalkens förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (extern länk, öppnas i nytt fönster).

  Sidan uppdaterades: