Förskola - egenkontroll

Alla förskolor ska ha en egenkontroll. Den ska visa hur förskolan sköter om lokalerna och tar hänsyn till hälsa och miljö. Den hjälper personalen att ha bra rutiner så att olämplig inredning, inte tillräcklig städning eller andra brister till exempel fuktskador upptäcks innan de orsakar besvär eller problem med hälsan.

Vad är egenkontroll?

Egenkontrollen ska visa hur förskolan sköter om lokalerna och tar hänsyn till hälsa och miljö. Den hjälper personalen att ha bra rutiner så att olämplig inredning, inte tillräcklig städning eller andra brister till exempel fuktskador upptäcks innan de orsakar besvär eller problem med hälsan. Målet är att varken barn eller personal ska bli sjuka av att vara på förskolan.

 

Vem ansvarar?

Förskolan har ansvaret för att se till att de gör egenkontroller och att all personal får informationen.

 

Hur skall arbetet redovisas?

Egenkontrollen skall vara dokumenterad, det vill säga skriftlig, och kunna visas upp när
miljöenheten gör kontroll (miljötillsyn). Den ska innehålla vilka dokument (rutiner, system med mera) som finns och var de är placerade.

Fördelar med egenkontroll:

 • Lättare för personalen att göra rätt
 • Lättare att följa upp verksamheten
 • Lättare att hitta brister och vem som är ansvarig

 

Vad ska egenkontrollen innehålla?

Det olika rubrikerna är tänkta som en vägledning, om det finns fler saker som är viktiga för din verksamhet kan de självklart läggas till på egenkontrollen.

 

Kunskap och ansvar

Vem som ansvarar för inomhusmiljön och utomhusmiljön

Rektor, skolsköterska, vaktmästare eller person som ansvarar för inomhusmiljöfrågor och utomhusmiljöfrågor ska ha formellt ansvar, metoder och resurser för att kunna ta hand om sitt ansvarsområde.

 

Förskolan, skolans huvudman och fastighetsägare

Förskolan, skolans huvudman och fastighetsägaren skriver ner vem som ansvarar för till exempel underhåll, reparationer, åtgärder och uppföljning. Då blir det är tydligt vem som ska ta hand om vilka problem.

 

Rutin för hantering av felanmälan/klagomål

Vilka rutiner finns det? Vem ska meddelas när problemet är löst?

 

Kontroll av inomhusmiljön

För att upptäcka risker kan skolan till exempel ha en arbetsmiljörond och allergirond varje år eller skicka ut en enkät om miljöfrågor.

 

Handlingsplan för störningar som till exempel fuktskador och hälsobesvär

 • Vem ansvarar för att skriva ner problem och hur de ska lösas, efterkontroll och information till miljöenheten?
 • Vem ansvarar för rutin om riskbedömning som rör hälsan, till exempel besvär, fuktkälla, utbredning, emissioner från material, mikroorganismer och användning av lokalerna.
 • Om förskolan upptäcker en hälsorisk och som tillägg till en skadeutredning bör det finnas en besvärsstudie.

 

Verksamheten

Ordningsregler för att förbättra inomhusmiljön, det kan till exempel gälla lukter, parfym, allergen, husdjur och klädombyte.

 

Hygien och smittskyddsrutiner

 • Regler för god hygien vid blöjbyte, för personalens och barnens handtvätt, när personalen ska använda engångsskydd, skyddshandskar och/eller desinfektion.
 • Regel/rutin för när och hur länge barn och personal ska stanna hemma efter de till exempel haft magsjuka.
 • Information till föräldrar om infektionsrisker, hur förskolan arbetar med att förhindra att det sprids smitta, och regler för när och hur länge de ska låta barnen vara hemma vid sjukdom.
 • Rutin för hur förskolan ska göra om de misstänker allvarlig smitta, till exempel Salmonella.
 • Dokumentation och sammanställning om barnen som varit hemma för att de varit sjuka.

 

Städrutiner och kontroll av städningen

 • Dokument om all städning och rengöring på förskolan.
 • Regler om hur ofta det ska storstädas och vad som då ska rengöras.
 • Städrutiner var det städas, vad som städas, när det städas, hur städningen sker och vem som städar.
 • Regelbunden kontroll av städning och annan lokalvård samt underhåll.

 

Rutiner för tvätt av textilier och leksaker

Skriv tydliga instruktioner om hur all tvätt ska skötas:

 • det som tvättas ofta, till exempel handdukar
 • det som tvättas mer sällan, till exempel soffklädslar
 • hur leksakerna ska hållas rena

 

Åtgärder mot buller

Det finns olika sätt att förhindra bullriga situationer. Mycket av det buller som barnen själva gör kan minskas på olika sätt till exempel:

 • genom förändrade beteenden
 • mindre grupper
 • att personalen själva sänker sin röst
 • att personalen pratar med barnen om ljud
 • akustikdämpa rum där det ofta uppstår extra mycket buller, till exempel matsal och lekhall/rörelserum.

 

Skydd mot UV-strålning

Barn är särskilt känsliga för solen. Genom att ha regler för huvudbonad, solskyddskräm och vilka tider som är bäst för barnen att vara ute kan förskolan hjälpa till att förhindra att barnen utsätts för alltför mycket UV-strålning

Kontrollera hur det ser ut på förskolans område. Om det inte finns naturlig skugga på populära lekytor, som till exempel sandlådor, kan du till exempel sätta upp fasta solskydd, parasoller.

Solsnurran är ett bra hjälpmedel för att ta reda på hur länge varje barn kan vara ute i solen
utan bränna sig.

Aktuellt UV-index finns på SMHI.s webbplats (extern länk).

 

Rutiner för bruk, skötsel och underhåll av utrustning.

Förskolans utrustning ska vara välskött. Exempel på utrustning är termometrar, städutrustning och lekredskap.

 

Förteckning/journal över kemiska ämnen och produkter

Kemikalieförteckningen ska uppdateras varje år och innehålla produktnamn, använda mängder, användningsområde.

Det ska finnas rutiner för hantering och förvaring av kemiska produkter (färg, lösningsmedel, lim
med mera). Rutinerna ska innehålla kemikalieförteckning, säkerhetsdatablad (tidigare
varuinformationsblad). Ta reda på om de kemiska produkterna, inklusive lekfärger med mera, kan bytas ut mot några som är mindre farliga.

 

Fastigheten

Kunskap om maximalt antal personer (maxpersonangivelse)

Det ska finnas information i varje rum om hur många som samtidigt kan vara rummet för att ventilationen ska fungera som den ska. Enligt Socialstyrelsen ska det finnas ett uteluftflöde om minst 7 l/s per person plus 0,35 l/s per m² golvyta.

 

Rutiner för regelbunden kontroll och rengöring av ventilationssystemet.

Det är mycket viktigt att skriva ner vem som ansvarar och hur de ska sköta det de ansvarar för. Till exempel kan det vara fastighetsägaren som ansvarar för kontroll och rengöring och förskolan som sköter rengöring av don. Ett enkelt sätt att upptäcka om det är fel i ventilationen är att hålla ett silkespapper mot tilluftsdonet.

Förskolan behöver få resultatet från senaste OVK (obligatorisk ventilationskontroll), filterbyten och hur eventuella brister har rättats till.

 

Kontroll av inomhustemperatur

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att det är 21-23 grader inomhus. Kontrollera temperaturen genom att sätta en digital innetermometer/utetermometer i tilluftsdonet.

 

Radongashalt

Förskolan ska ha resultatet från senaste radonmätningen.

 

Underhållsplan för inre och yttre underhåll

Det ska finnas en underhållsplan för inre och yttre innehåll.

 

Dokumenterade kontroller av vattnet

För att hindra tillväxt av Legionellabakterier, som kan ge allvarlig sjukdom, ska:

 • varmvattnet minst vara +50°C och max +65°C i tappstället
 • det minst vara +60°C i beredare och ackumulatorer 
 • kallvattnet vara under +18 C

 

Miljöfrågor

Rutiner för hantering av avfall

Förskolan ska precis som hushållen lämna förpackningar och returpapper för återvinning. Det är lag på att det ska finnas på dokumentation över hur farligt avfall transporteras och förvaras. Det ska stå vilket farligt avfall det gäller, vem som har tillstånd att transportera bort det och för vilken sorts avfall tillståndet/anmälan gäller.

Miljöarbete kan göra att förskolan:

 • minskar eller ändrar användning av papper och andra förbrukningsvaror, vatten och energi (el och bränslen)
 • ställer miljökrav vid upphandling av varor, tjänster och transporter, och om de miljökraven är viktiga
 • påverkar hur persontransporter och varutransporter sker till och från verksamheten
 • regelbundet arbetar med miljöfrågor

Kontakta kundcenter, telefon 0303-23 80 00 om du har frågor eller funderingar.

 

Mer information

Folkhälsomyndighetens allergirond för förskola (extern länk)
Förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll (SFS 1998:901) (extern länk)
Miljöbalken (SFS 1998:808) finns på naturvardsverkets webbplats (extern länk)
Bestämmelser enligt miljöbalken som berör skolan finns på Socialstyrelsens webbplats (extern länk)
Socialstyrelsens webbplats (extern länk) finns följande bra böcker:

 • Bullret bort, en liten bok om god ljudmiljö i förskolan
 • Smitta i förskolan- kunskapsöversikt

Information om UV-strålning finns på Strålsäkerhetsmyndigheten (extern länk)
Solsnurran och UV-visaren är bra hjälpmedel.

 

Förslag till innehållsförteckning för egenkontroll

  1. Ansvarsfördelning för inomhusmiljön/utomhusmiljön
  2. Ansvarsfördelning mellan förskola och fastighetsägare
  3. Hantering av felanmälan/klagomål
  4. System för kontroll av inomhusmiljön
  5. Handlingsplan för större störningar
  6. Ordningsregler
  7. Hygienrutiner och smittskyddsrutiner
  8. Städrutiner och system för uppföljning. Tvätt av textilier och leksaker
  9. Bulleråtgärder
  10. Skydd mot UV-strålning
  11. Rutiner för skötsel och användning av utrustning
  12. Förteckning/journal över kemiska ämnen och produkter
  13. Rutiner för hantering och förvaring av kemiska produkter
  14. Maxpersonangivelse
  15. Skötsel och kontroll av ventilationssystemet
  16. Kontroll av inomhustemperatur
  17. Radongashalt
  18. Underhållsplan
  19. Kontroll av vattentemperatur
  20. Hantering av avfall
  21. Övriga miljöfrågor

 

Vad säger lagen?

Enligt miljöbalken ska den som bedriver en verksamhet ”planera och kontrollera sin
verksamhet för att motverka och förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön”. Du som driver verksamheten ska skaffa dig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning. För anmälningspliktiga verksamheter som förskolor gäller även mer preciserade krav på egenkontrollen. Arbetet skall dokumenteras och finnas på plats i verksamheten. 

  Sidan uppdaterades: