Hantering av gödsel

Gödsel kan både ses som ett avfall och som en resurs. Här beskrivs de regler som gäller för dig som hanterar gödsel. För att veta vilka regler som gäller just din gödselhantering behöver du först räkna ut hur många djurenheter som finns på din gård.

Djurenheter 

Information för att beräkna dina djurenheter finns på Jordbruksverkets webbplats (extern länk) .


Lagringstid och lagringsvolym

Med rätt lagringskapacitet för gödsel och urin ökar möjligheterna att kunna sprida stallgödsel då risken för näringsläckage är låg. Lagringen kan till exempel vara gjuten gödselplatta, urinbrunn eller tät container. Du måste kunna lagra gödsel under den period som det är förbjudet att sprida (se längre ner på denna sida). Kraven på lagringsvolym beror dessutom på hur många djurenheter du har.

  • Gårdar med maximalt två djurenheter ska ha en gödsellagring som inte läcker till omgivningen.
  • Gårdar med tre till tio djurenheter ska ha en helt tät lagringsplats och tillräckligt volym för att lagra 6 månaders gödselproduktion.
  • Gårdar med fler än tio djurenheter ska ha en helt tät lagringsplats och tillräckligt volym för att klara 8 månaders lagring (nötkreatur, hästar, får och getter) eller 10 månaders lagring (annan djurhållning).

För gårdar med fler än tio djurenheter:

  • Påfyllning av flytgödselbehållare och urinbehållare ska ske under täckning (exempelvis kan påfyllning ske underifrån).
  • Flytgödselbehållare och urinbehållare ska ha ett stabilt svämtäcke eller annan täckning som effektivt minskar ammoniakförlusten.

Spridning av stallgödsel

För att minska risken för läckage av näringsämnen till miljön är det viktigt att inte sprida mer gödsel än vad grödan behöver. Stallgödselns växtnäringsinnehåll ska inte överstiga växtodlingens behov av näring. Det finns också regler om vilka maximala mängder kväve och fosfor som får tillföras åkern med stallgödsel.

Normalt sett behöver du göra en växtodlingsplan eller motsvarande för att visa att du följer reglerna. Om du inte har tillräckligt med mark för att sprida den gödsel som dina djur producerar kan du ibland skriva ett avtal med en annan fastighetsägare om att sprida eller lämna gödsel dit.

Tidpunkt för spridningen

Hela Kungälvs kommun tillhör ett känsligt område på grund av närheten till havet. Det innebär att kraven här är strängare än i mindre känsliga delar av landet.

Spridningsregler för fastgödsel (ej fjäderfä):

  • 1 november till och med 28 februari är det spridningsförbud.
  • 1 mars till och med 31 juli är spridning tillåten förutom på snötäckt, frusen eller översvämmad mark.
  • 1 augusti till och med 30 september spridning endast tillåten i växande gröda eller före höstsådd.
  • 1 till och med 31 oktober är spridning tillåten i växande gröda, före höstsådd eller om nedbrukning sker inom 12 timmar

 

Mer information och dispensansökan

Vill du söka dispens från förordning om miljöhänsyn i jordbruket? Skicka in ansökan till oss. 

Ansökan om dispens från förordning om miljöhänsyn

Mer information om gödsellagring finns på Jordbruksverkets webbplats (extern länk).
Reglerna om gödselhantering finns i förordning om miljöhänsyn i jordbruket (1998:915) och i Jordbruksverkets föreskrifter.

  Sidan uppdaterades: