Lantbrukets döda djur

För att minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar ska alla lantbrukets självdöda djur lämnas till destruktion till Svensk Lantbrukstjänst AB (extern länk).

Det är inte tillåtet att:

Det är i regel inte tillåtet att gräva ner döda djur från lantbruk i mark eller gödselstäder. Det är inte heller tillåtet att lägga ut döda djur eller slaktrester i naturen, eller att elda upp dem.

Undantag för hästdjur och tambin

Hästar får grävas ner om det kan ska utan risk för olägenhet eller smittspridning. Anvisningar finns nedan.

Tambin får grävas ner eller eldas upp om det kan ske utan risk för olägenhet eller smittspridning. Anvisningar finns nedan.

Gräva ner en häst

Du behöver inte tillstånd för att få gräva ner en häst, men du ska följa kommunens anvisningar. Du ansvarar för att nedgrävningen inte riskerar människors hälsa eller miljö.

Var noga när du väljer plats, den ska:
 • ligga utanför vattenskyddsområde
 • ligga minst 100 meter, men helst 200 meter, från bostadshus eller vattentäkt (sjö, vattendrag eller brunn)
 • inte ligga i sluttande terräng eller där folk ofta passerar
 • vara torr och solig och med en genomsläpplig jordart, gärna med sandavlagringar, grusavlagringar
 • ligga så att maskiner och transport lätt kan ta sig dit
Graven
 • Gräv ner djuret så snabbt som möjligt efter det avlidit. På sommaren bör det ske så snabbt som möjligt. Vid låga temperaturer kan en viss begränsad tid accepteras så länge kroppen förvaras så att inga vilda djur kan komma åt den.
 • 1,5 meter jord bör kunna ligga ovanpå kroppen och det ska vara minst 0,5 meter kvar till grundvattenytan under kroppen. Som riktmärke kan beräknas att cirka 3,6 kvadratmeter jord grävs upp.
 • Kroppen får inte ligga direkt på berggrund.
Marken

Om du inte själv äger marken där hästen ska grävas ner måste du be markägaren om lov. 
Om fastigheten säljs bör du berätta för den nye ägaren om gravplatsen. Därför bör det finnas dokument över var på fastigheten graven finns, till exempel en karta där platsen är markerad.
Kontakta miljöenheten via kommunens kundcenter, telefon 0303-23 80 00, om du har frågor om nedgrävning av häst.

Döda bin

Döda bin får brännas eller grävas ner under förutsättning att det inte uppstår olägenhet för människor, djur eller miljö. Om det finns misstanke om smittsamma sjukdomar så behöver du som biodlare anmäla detta till bitillsynsman eller länsstyrelsen.

Anvisningar för nedgrävning av döda bin

Döda bin och biprodukter får grävas ner i kommunen under förutsättning att det görs utan risk för människors och djurs hälsa samt miljön. Vid nedgrävning av döda bin bör du följa dessa riktlinjer:

 • Platsen ska väljas med omsorg för grannar, djur, vatten och natur. Olägenhet får inte uppstå.
 • Nedgrävning får inte ske om det finns misstanke om smittsam sjukdom. Undantag finns om anmälan gjorts till bitillsynsman eller länsstyrelse och där denne gett anvisningar om hur hantering och nedgrävning av bin och biprodukter ska gå till.
 • Nedgrävning bör om möjligt ske in anslutning till odlingsplatsen utan att behöva transporteras med fordon.
 • Nedgrävning ska ske så pass djup att de inte riskerar arr grävas upp av andra djur.
 • Nedgrävning ska dokumenteras enligt lagstiftning om animaliska biprodukter. Dokumentationen ska innehålla datum, plats (gärna markerat på karta), vad för material som grävts ner, vilket djurslag och mängd (antal, vikt eller volym). Dokumentationen ska sparas i minst två år.
  Sidan uppdaterades: