Lämna klagomål mot utbildningen

Om du tycker att det finns brister i kommunens förskolor eller skolor är det viktigt att vi får veta detta. Det kan handla om situationen på en förskola eller skola, till exempel att det inte finns trygghet eller studiero. Det kan också handla om ett barns eller elevs situation, till exempel att det förekommer kränkningar eller att en elev inte får rätt stöd i skolan.

Klagomålet bör gälla någonting som pågår nu. Det ska också röra verksamheten på våra förskolor och skolor. Vanligen utreder vi inte ärenden som hände för länge sedan. Inte heller ärenden där barnet eller eleven inte längre går kvar på förskolan eller skolan det gäller, om det inte finns bra skäl till det.

Så lämnar du klagomål

I första hand ska du alltid kontakta din förskola eller skola. Vänd dig till förskolelärare, lärare, mentor eller annan personal som arbetar på förskolan/skolan som ditt ärende rör.

Om du inte får hjälp av förskolelärare, lärare, mentor eller annan personal eller ditt klagomål rör rektorns ansvarsområde, kan du vända dig till rektor.

Kontaktuppgifter till förskolor
Kontaktuppgifter till grundskolor

Om du upplever att du inte får hjälp på förskolan eller skolan

Om du tycker att du inte får hjälp av rektor kan du kontakta huvudmannen, Kungälvs kommun.

Det går även att mejla ditt klagomål till kommun@kungalv.se eller skicka ditt klagomål med post till:

Kungälvs kommun
Klagomålshantering Sektor Bildning och lärande
442 81 Kungälv.

Vad händer efter jag lämnat ett klagomål?

När du lämnar dit klagomål digitalt får du direkt en bekräftelse på att den kommit in. I annat fall får du bekräftelse inom några dagar. Även om du inte hör från oss så börjar vi hantera ärendet på en gång, oftast genom kontakt med personer som frågan rör, till exempel rektor. Ibland får du svar snabbt men ibland behöver det utredas mer och tar längre tid.

Klagomål blir allmänna handlingar

Ett klagomål som kommer in till kommunen blir en allmän handling. Detta betyder att vem som helst kan kontakta kommunen och begära att få ut klagomålet och läsa den. Vissa uppgifter kan det vara sekretess på men huvudregeln är att allt är offentligt.

Om du är missnöjd med huvudmannens handläggning

Om du fortfarande är missnöjd efter att huvudmannens har hanterat ditt ärende, kan du vända dig till Skolinspektionen, Barn- och elevombudet eller Diskrimineringsombudsmannen.

Rutin för klagomålshantering inom sektor Bildning och lärande

  Sidan uppdaterades: