Information om hantering av digitalt lärverktyg i skolan (PC/Chromebook/Ipad)

Kungälvs kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett naturligt lärverktyg i skolarbetet. Enligt skollagen skall alla elever ha kostnadsfri tillgång till lärverktyg. Kommunen erbjuder därför eleverna att genom lån disponera ett personligt digitalt lärverktyg under sin studietid från årskurs 3 i grundskolan till och med gymnasiet.

Lärverktyget är avsett att användas i det dagliga skolarbetet, både i skolan och hemma. Eleven ska handha och använda lärverktyget på ett sådant sätt att det, med undantag från normalt slitage, skall anses vara i fullgott skick då det återlämnas.

Då lärverktyget är att betrakta som stöldbegärlig egendom skall eleven iaktta normal aktsamhet vid förvaring. Då eleven inte använder lärverktyget eller har det under uppsikt skall det förvaras inlåst i elevskåpet eller liknande låst utrymme.

När eleven slutar på skolan, avbryter sin utbildning eller om Kungälvs kommun kräver tillbaka verktyget av annan orsak ska det snarast återlämnas.

Eleven är skyldig att genast anmäla skador eller fel till skolan. Eleven får inte själv reparera eller på något vis göra åverkan på sitt lärverktyg.
Vid stöld eller förlust av lärverktyget skall anmälan omedelbart göras till skolan. Polisanmälan görs av:

  • Skolan vid stöld eller förlust i skolan
  • Låntagaren/vårdnadshavare vid stöld eller förlust utanför skolan. Kopia av polisanmälan lämnas till skolan.

Vid skada som orsakats av en olyckshändelse, och vid stöld/förlust ska redogörelse för händelsen lämnas till skolan, kontakta IT-samordnare på skolan.

Vårdnadshavare kan bli ersättningsskyldig för den faktiska kostnaden vid skada på egendom om händelsen orsakats avsiktligen genom elevens oaktsamhet och skada inte är att hänföra till normalt slitage. Bedömning görs på civilrättslig grund och varje ärende prövas för sig.
Vårdnadshavare kan även bli ersättningsskyldig om egendom inte lämnas tillbaka.

Personligt verktyg som lämnas ut till användare hanteras av Soltak AB som säkerställer att verktyget uppfyller de krav som finns utifrån dataskyddslag. För att kunna använda verktyget krävs att man använder ett godkänt konto.
Denna text är del av dokumentet Digitalt lärverktyg - Regler och förutsättningar vid lån av PC/Chromebook/Ipad som elever och vårdnadshavare får ta del av vid utlämning av lärverktyget.

  Sidan uppdaterades: