Hur vill du att Kungälvs kommun ska vara 2050?

Delta i vår medborgardialog! Här har du möjlighet att dela med dig av dina tankar i en enkät till dem som leder kommunens verksamheter. Dialogen handlar om översiktsplanen, som är visionen om hur kommunens mark och vatten ska användas och bevaras fram till 2050.

Översiktsplan för Kungälvs kommun 2050 har startat

Alla kommuner ska ha en översiktsplan, det är beslutat i plan- och bygglagens tredje kapitel. En översiktsplan är en kommuns långsiktiga planering för mark- och vattenanvändning och hur den byggda miljön ska använda, utvecklas och bevaras.

Målet med översiktsplanen är en hållbar stadsutveckling, nu och på lång sikt. För att nå dit måste vi ta itu med de stora utmaningarna som Kungälv står inför.

Medborgardialoger

Kungälvs kommun behöver ta del av kungälvsborna erfarenheter, attityder och tankar om olika ämnen. Ett sätt att göra det är medborgardialog. Då kan du vara med och tycka till. I en medborgardialog har du möjlighet att dela med dig av dina idéer och tankar till dem som styr och leder kommunens verksamheter. Medborgardialogens ämne, syfte och förväntade resultat skiljer sig åt från gång till gång. - Från att politiker och tjänstepersoner lyssnar och samlar in dina synpunkter, till att du får vara med och påverka beslut på ett konkret sätt.

Medborgardialog kompletterar vår representativa demokrati, där vi väljer vilka partier och politiker som ska styra och leda. I medborgardialoger kan även personer som ännu inte har rösträtt komma till tals.

 

  Sidan skapades: