Kungälv på sjunde plats som Sveriges mest robusta kommun

Under 2023 tog Kungälv en sjundeplats av Svergies 290 kommuner i den nationella utvärderingen Regionernas Kamp. I Västra Götaland tar Kungälv en andraplats.  Undersökningen mäter kommunernas robusthet, det vill säga deras förmåga att hantera och anpassa sig till framtida samhällsutmaningar.

– Kungälvs invånare har höga inkomster och arbetsmarknaden är bred och stark. Rankingen visar att Kungälvs kommun är väl rustad inför framtiden. Det finns goda förutsättningar att stå emot kriser och hantera förändringar i omvärlden, säger Mattias Frithiof, chef på analys- och teknikkonsultföretaget WSP som författat rapporten.

Så står sig Kungälv i Regionernas Kamp 2023

  •  Kungälv är Västra Götalands andra mest robusta kommun efter Lerum.
  •  Med ett robusthetsindex på 120 poäng (av 140 möjliga) placerar sig Kungälv på plats 7 i Sverige.
  •  Trenden är positiv – Kungälv klättrar 17 placeringar jämfört med förra årets ranking.
  •  När det kommer till trygghet och kommunernas brottsförebyggande arbete (med lokal brottslighet som en rankingfaktor) ligger Kungälv bättre till än genomsnittet i landet med 8 358 anmälda brott per 100 000 invånare, jämfört med rikssnittet på 9 107.
  •  Kungälv presterar bra med toppresultat i flera rankingfaktorer, framför allt på områden som andel förvärvsarbetande, utbildning och ekonomi.

Årets Regionernas Kamp la särskilt fokus på hur väl kommuner hanterar och förbereder sig för utmaningar relaterade till brottslighet och klimatförändringar. Kungälvs höga placering speglar de planer och åtgärder som finns för att skapa en säker, hållbar och ekonomiskt stabil kommun.


– Kanonbra, vi klättrar i robusthet, det ökar Kungälvs attraktivitet och trygghet. Att kliva upp på plats 2 i regionen och plats 7 i landet av 290 kommuner är riktigt bra, med toppnoteringar om jobb, utbildning och ekonomi. Ett mycket bra resultat för Kungälv, riktigt roligt, säger Miguel Odhner (s) kommunstyrelsens ordförande.

Extra fokus på trygghet och brottslighet

Trygghet är viktigt, precis som ekonomi, jobb, hälsa och bra bostäder. Enligt WSPs utvärderingar finns det ett starkt samband mellan anmälningar av brott och hur invånarna upplever trygghet. Detta gör brottsligheten till en viktig faktor för en kommuns robusthet.
Trots ökande brottstal i större städer har Kungälv framgångsrikt arbetat för att minska brottsligheten och på så sätt förbättrat tryggheten. Kommunen har sedan tidigare upprättat ett kontinuerligt arbete tillsammans med polis och näringsliv gällande den aktuella trygghetssituationen. Arbetet fokuserar på en så kallad gemensam lägesbild för Kungälvs kommun. Där går de igenom alla område och ser på pågående insatser.

– Fokuset är att vara på rätt plats i rätt tid för att förmildra. Vi har möte varannan vecka för att diskutera vart vi behöver rikta våra insatser, säger Tony Örvinge, säkerhetschef på Kungälvs kommun.


Fortsatt arbete framåt med miljön

En parameter som WSP mäter i sin utvärdering av robusthet är medvetenhet, ansvar och rätt investeringar för att minska risker och kostnader på lång sikt vad det gäller klimatarbete. Kungälv står inför utmaningen att fortsätta sin utveckling och miljömässiga hänsyn för de klimatanpassningar som behövs både nu och i framtiden.

– Färjorna mellan Koön och Marstrand är vår största utsläppskälla. De körs regelbundet på HVO-diesel (hydrerad vegetabilisk olja, en typ av förnybart dieselbränsle). Vi har även ett pågående projekt i att elektrifiera dem helt. Utöver färjorna tittar vi också på att ta fram en laddplan gällande elektrifiering av fordon, säger Anders Holm, sektorchef för samhälle och utveckling.

Om Regionernas Kamp

Regionernas Kamp är WSP:s årliga rapport som kartlägger och rankar robustheten i Sveriges regioner och kommuner. Robusta kommuner är bättre rustade för framtiden och har högre motståndskraft och anpassningsförmåga i tider av kriser och förändringar i omvärlden. I rapporten utvärderas kommunerna utifrån en mängd parametrar: ålder på befolkningen, skolelevernas meritvärde, inflyttning, näringslivets uthållighet, för att nämna några. Statistiken hämtas från offentliga databaser som SCB och analyseras utifrån utfallet under det senaste året, men också sett till utvecklingen under det senaste decenniet. Det viktiga med WSP:s analys är egentligen inte den totala placeringen bland Sveriges alla kommuner, utan att lära av de bästa kommunerna i samma kommunkategori.

 

  Sidan skapades: