Resultatet från SCB:s medborgarenkät: Kungälvsborna nöjda med livet i kommunen

Trivs du bra i Kungälv? Då är du som de allra flesta Kungälvsbor – 95 procent av invånarna tycker att Kungälv är en bra plats att bo på. Det och mycket mer finns i resultatet från årets medborgarundersökning.

Det är statistiska centralbyrån (SCB) som på uppdrag av kommunen har ställt frågor till 1 208 invånare i Kungälv. 494 personer har svarat. Frågorna handlar bland annat om skola och omsorg, boendemiljö och trygghet, samhällsservice samt inflytande och förtroende. Det är en attitydundersökning med ett flertal olika frågeområden som ger svar på hur invånarna ser på sin kommun. Inom vissa frågeområden är svaren positiva, inom andra mer kritiska.


Några övergripande resultat från undersökningen

 • 95 procent av kommunens invånare tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på, vilket är fler än genomsnittet i Sverige.
 • 65 procent av kommunens invånare kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit.
 • 16 procent av kommunens invånare upplever att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter.
 • 77 procent av kommunens invånare tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt.


Ett urval av resultat per område


Skola

 • 84 procent tycker att förskolan fungerar bra eller mycket bra.
 • 57 procent tycker att grundskolan fungerar bra eller mycket bra.
 • 72 procent tycker att gymnasieskolan fungerar bra eller mycket bra.

Omsorg

 • 54 procent tycker att kommunens verksamheter för personer med funktionsnedsättning fungerar bra eller mycket bra.
 • 47 procent tycker att äldreomsorgen fungerar bra eller mycket bra
 • 46 procent tycker att socialtjänstens stöd och hjälp till utsatta personer fungerar bra eller mycket bra

Boende och boendemiljö

De tre viktigaste faktorerna för en bra boendemiljö är enligt Kungälvsborna:
1. Närhet till naturen (99 procent)
2. Förbindelser med kollektivtrafik (95 procent)
3. Att det finns parkeringsmöjligheter (94 procent).

Lokala arbets- och utbildningsmöjligheter

 • 83 procent uppfattar att det finns goda möjligheter att ha ett arbete inom rimligt avstånd från där man bor.

Samhällsservice

Många tycker att samhällsservice fungerar bra.

 • Utbudet av postombud (90 procent)
 • Utbudet av livsmedelsaffärer (90 procent)
 • Tillgången till hälso- och sjukvård (87 procent)
 • Tillgången till kommunal service utanför kommunens centralort (80 procent).

Resor och kommunikationer

 • 59 procent uppger att det finns ganska bra eller mycket bra möjligheter att använda kollektivtrafiken för pendling till arbete och skola.
 • 96 procent tycker att det är enkelt eller mycket enkelt att transportera sig med bil.
 • 76 procent tycker att det är bra eller mycket bra utbud av cykelvägar.
 • 78 procent tycker att trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar är bra eller mycket bra.

Bibliotek, kulturliv och mötesplatser

 • 97 procent tycker att bibliotekens utbud av böcker och tidskrifter är bra eller mycket bra.
 • 82 procent tycker att utbudet av ställen för unga att träffas på i kommunen, till exempel fritidsgårdar och ungdomsklubbar, är dåligt eller mycket dåligt. Detta är sämre än riksgenomsnittet på 66 procent.

Idrott, motion och friluftsliv

 • 88 procent tycker att utbudet av friluftsområden i Kungälv är bra eller mycket bra.
 • 70 procent är tycker att utbudet av belysta motionsspår är bra eller mycket bra.
 • 54 procent är tycker att utbudet av allmänna träningsplatser är bra eller mycket bra.

Underhåll av den offentliga miljön

 • 84 procent tycker att skötseln av allmänna platser, exempelvis parker, torg och lekplatser fungerar bra eller mycket bra.
 • 77 procent tycker att skötsel av gator och vägar fungerar bra eller mycket bra.
 • 66 procent tycker att åtgärder mot skadegörelse eller annan förstörelse som uppkommer, exempelvis klotter och övergivna fordon fungerar bra eller mycket bra.
 • 53 procent tycker att skötseln av byggnader där kommunen har verksamhet, exempelvis skolor och äldreboende fungerar bra eller mycket bra.

Klimat- och miljöarbete

 • 93 procent tycker att hämtningen av hushållsavfall fungerar bra eller mycket bra.
 • 88 procent tycker att kommunens arbete för att säkerställa tillgången till dricksvatten fungerar bra eller mycket bra.
 • 87 procent tycker att utbudet av återvinningscentraler i din kommun, där man kan lämna in farligt avfall, grovsopor och elektronik är bra eller mycket bra.
 • 62 procent tycker att kommunens information om vad man kan göra för att minska sin miljö- och klimatpåverkan är bra eller mycket bra.

Trygghet i samhället

 • 83 procent tycker att de känner sig trygga eller mycket trygga när det är mörkt ute.
 • De tre största trygghetsrelaterade problemen i kommunen är (andel som tycker att det är ett stort eller ganska stort problem)
  • Hot och trakasserier på nätet 84 procent
  • Bristande eller trasig utomhusbelysning 82 procent
  • Skadegörelse eller klotter 80 procent

Bemötande, information och inflytande

 • 74 procent anger att de fått bra bemötande från tjänsteperson inom kommunen.
 • 66 procent ser positivt på hur det fungerar att få svar på frågor om kommunen och dess verksamheter.
 • 42 procent ser positivt på hur kommunen informerar vid större förändringar i kommunen.
 • Jämlikhet och integration
 • 89 procent tycker helt och hållet eller till stor del att de kan vara den de är och leva sitt liv som hen vill i Kungälvs kommun.
 • 24 procent upplever att kommunen arbetar aktivt för att minska diskrimineringen i samhället.
 • 20 procent upplever att kommunen arbetar aktivt för att förbättra integration och delaktighet av människor i samhället.

Förtroende

 • 54 procent upplever helt eller till stor del att kommunens anställda arbetar för kommunens bästa.
 • 43 procent upplever helt eller till stor del att kommunens politiker arbetar för kommunens bästa.
 • 53 procent upplever att det förekommer korruption inom kommunens verksamheter.

 

Fördjupad information

För ytterligare information om medborgarundersökningen se kommunens sida om  Kvalitet och uppföljning - kungalv.se

SCB:s medborgarundersökning 

  Sidan skapades: