Åtgärder för parkeringssituationen i Nordtag

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

En parkeringsplats för cirka 35 bilar byggs i området och parkeringsplatser för en eventuell bilpool skapas. En gångstig i området planeras också för att binda samman fler gator med förskolan.

Det är några av dom åtgärder som kommunen planerar i det nybyggda området Nordtag där antalet bilar ökar när fler flyttar in. Ett av ledorden när Nordtag planerades och byggdes var hållbarhet. Här ska man kunna bo och leva utan bil eller högst en bil per hushåll. Det var kommunen mycket tydlig med när exploatörerna skulle lämna anbud på att få bygga i området.

Vägar och gångbanor är inte byggda för parkering längs med gatorna. Men det har varit tillåtet under byggtiden och under de första inflyttningarna. Det här har nu nått en gräns där det kan bli trafikfarligt när gående och cyklister tvingas ut i gatan. Vi behöver agera snabbt för att komma till rätta med det här. Men också lägga upp en plan för framtiden.

På kort sikt gör vi följande:

  • En tillfällig parkering för cirka 35 bilar byggs på en av de oanvända tomterna. Den kan finnas kvar minst fram till våren 2024. På sikt ska tomten säljas då det ska byggas även där. Den tillfälliga parkeringen kommer att vara avgiftsbelagd och till för besökare i första hand.
  • Parkeringsförbud på alla vägar i hela området med början redan nu på Olles gata. (mer om detta en bit ner i texten)
  • En gångstig planeras som ska binda samman fler bostäder i området med förskolan

På lång sikt arbetar vi med:

  • Intresset för en bilpool utreds - om intresse finns kan kommunen skapa ett par parkeringar för det.
  • Bättre kollektivtrafik - tala med Västtrafik om turtäthet med mera.
  • Hållbart resande - vi utreder hur vi tillsammans med fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och boende kan förenkla så att fler väljer bort bilen.

På lång sikt gör vi följande:

Parkeringsförbud införs i etapper. Vi kommer på lite sikt ha parkeringsförbud på alla vägar i Nordtag då de inte är byggda för parkeringar längs gatorna. Vi börjar redan nu med Olles gata, där situationen varit ansträngd. Det sitter faktiskt redan skyltar om parkeringsförbud vid infarten till området. Detta kommer att förstärkas med fler skyltar i hela området. Men vi mjukstartar genom att till en början inte kräva någon kontrollavgift av de bilägare som lappas. På den gula lappen man får på vindrutan har vi i stället information om parkeringsförbud och att mer information finns på kommunens hemsida.

Vem har ansvar för parkeringarna

I Nordtag finns ingen mark för kommunala parkeringar. Ansvaret för att bygga parkeringar ligger alltså helt på företagen som köpt och exploaterat marken. Men eftersom det blir en större fråga, som påverkar trafiksäkerheten har vi tagit fram de här åtgärderna.

Barn- och familjevänliga Nordtag

Vi vill understryka att planen för Nordtag hela tiden varit att ta skapa ett barn- och familjevänligt alternativ till andra boenden. En lugnare stadsdel där bilen inte står i centrum. Det är något vi varit ytterst tydliga med när exploatörer köpt tomter och byggt i området.

Om du bor i Nordtag och har frågor om parkering ska du i första hand vända dig till din bostadsrättförening, fastighetsägaren eller byggföretagen.

  Sidan skapades: