Kommunfullmäktige 7 december 2017

Kommunfullmäktige sänds live från Stadshuset i Kungälv så du kan följa debatterna och besluten direkt. Sändningen finns sedan tillgänglig i efterhand. Kallelse och protokoll finns att ladda ner som bilagor till ärendet "Upprop" i dagordningen.

Det här kommunfullmäktige kommer bland annat handla om att upprätta ett verksamhetsområde för vattentjänster - Del av Vedhall/Åkerhög. Man kommer ta beslut om man ska anta detaljplanen för bostäder och skola - NORDTAG - Del av Kastellegården 1:52.

Det blir också beslut om man ska revidera taxan för upplåtelser av offentlig plats samt torghandel inom Kungälvs kommun efter att ärendet tidigare återremiterats till kommunstyrelsen. 

Bostadsförsörjningsprogramet för Kungälvs kommun 2017-2019 kommer att läggas fram och det blir beslut om man ska höja av taxorna och avgifterna inom sektor Trygghet och stöd.

  Sidan uppdaterades: