Kommunfullmäktige 5 september 2019

Kommunfullmäktige sänds live från Stadshuset i Kungälv så du kan följa debatterna och besluten direkt. Sändningen finns sedan tillgänglig i efterhand.

Under detta möte kommer bland annat följande punkter att avhandlas:

  • Förbättrad ekonomistyrning - förändrade beredningsgrunder för tjänsteskrivelser
  • Kommunalrådets rapport till kommunfullmäktige
  •  Styrdokument – program för privata utförare
  • Revidering av aktieägaravtal, ägardirektiv och bolagsordning för SOLTAK AB
  • Styrdokument - riktlinjer för markanvisningar, exploateringsavtal och medfinansieringsersättning
  • Avgifter för tillstånd och tillsyn enligt Lag om tobak och liknande produkter
  • Revidering av sociala myndighetsnämndens reglemente
  • Revidering av Överförmyndarnämndens reglemente

För en komplett dagordning, se kallelsen till mötet

  Sidan uppdaterades: