Kommunfullmäktige 2 april 2020

Kommunfullmäktige sänds live från Stadshuset i Kungälv så du kan följa debatterna och besluten direkt. Sändningen finns sedan tillgänglig i efterhand.

Under detta möte kommer bland annat följande punkter att avhandlas:

  • Granskning av intern kontroll inom ekonomiprocesser 2019
  • Grundläggande granskning 2019
  • Årsredovisning och koncernbokslut 2019
  • Årsbokslut 2019 - Investerings- och driftsprogram
  • Kommunrevisionens revisionsberättelse för år2019 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar
  • Bostadsförsörjningsprogram 2020-2022
  • Beslut om kommunal parkeringsövervakning
  • Ombildande av ungdomsfullmäktige
  • Borttagande av taxa för uteserveringar för 2020

För en komplett dagordning, se kallelsen till mötet

  Sidan uppdaterades: