Ansök om bistånd

Kommunen erbjuder hjälp och stöd på många olika nivåer. I kommunen är det en socialsekreterare som tar beslut om insatser utifrån dina behov enligt Socialtjänstlagen. Du kan få hjälp med det du inte klarar själv för att erhålla en skälig levnadsnivå.

Socialtjänstlagen är en ramlag, det innebär att det inte finns begränsningar när det gäller vad du kan ansöka om. Det är ditt behov av hjälp som styr din ansökan. Socialsekreteraren bedömer sedan om det är rimligt att bevilja dig bistånd. Det är alltid frivilligt att ansöka om insatser enligt socialtjänstlagen.

Det är vanligt att man ansöker om hjälp med att sköta hemmet eller sig själv, för att man är sjuk eller har funktionshinder. Hemtjänsten fungerar som ett extra stöd i vardagen och är ett komplement till det som du klarar av själv så att du kan fortsätta att bo hemma. Du kan bland annat få hjälp med personlig omvårdnad så som dusch och klädsel eller praktiska saker så som tvätt och inköp. När stöd och hjälp i hemmet inte längre är möjligt kan du ansöka om särskilt boende.

Så gör du för att få hjälp

Ansökan

Ansökan kan vara både skriftlig och muntlig. Kontakta en socialsekreterare om du vill göra en muntlig ansökan eller vill få råd om hur du ska gå tillväga för att ansöka om hjälp. Du kan också skicka en skriftlig ansökan till socialsekreteraren, blankett för detta hittar du här

Du kan också ansöka direkt via vår e-tjänst:

 

Utredning

Efter ansökan genomför socialsekreteraren en utredning. Utredningen utgör beslutsunderlaget för bedömningen av vilket behov som föreligger och vilket bistånd eller vilken insats som kan bli aktuellt för dig. Tiden en utredning tar kan variera beroende på vad man ansöker om och hur brådskande det är.

  • Enklare insatser inom hemtjänsten kan ta upp till en vecka
  • En ansökan om särskilt boende där exempelvis läkarintyg behövs kan ta upp till tre månader

Beslut

Efter ansökan och utredning får du ett beslut hemskickat till dig där det framgår vilken hjälp du har beviljats. Får du avslag på din ansökan, skickas samtidigt information hur du kan överklaga beslutet.

Uppdrag och genomförandeplan

Efter beslut går uppdraget vidare till aktuell verksamhet. Exempelvis ett hemtjänstområde eller till verkställighet- och placeringsenheten för erbjudande om en lägenhet på ett särskilt boende.

Efter det gör vi tillsammans med dig och/eller den som företräder dig en plan för hur insatsen ska utföras (genomförandeplan). Den ska tydligt visa vem som gör vad när och hur och hur det sen ska utvärderas. 

Ändra i beslutade insatser

Du som har fått stöd beviljat och får ett ökat behov eller vill avsluta insatsen ska kontakta din socialsekreterare. Handlar det om ett kortare avbrott i insatsen räcker det med att kontakta din utförare av insatsen.

Vad kostar det?

I vår broschyr Avgifter inom trygghet och stöd finns alla aktuella kostnader.

Överklagan

Ett beslut från Biståndsenheten kan alltid överklagas. Ett överklagande ska vara inlämnat senast tre veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet. Information om hur det går till får du från din socialsekreterare. Din socialsekreterare kan hjälpa dig att överklaga.

Broschyrer

Vård och omsorg i Kungälvs kommun
Avgifter inom Trygghet och stöd

Blanketter och tjänster

Ansökan om service och omsorgsinsatser enligt socialtjänstlagen.pdf

 

 

Läs mer om

Hemtjänst
Trygghetslarm
Äldreboende
Stöd till anhörig
Mat och måltider för äldre
Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd
Hjälpmedel, säkerhet och trygghetslarm

Kontakt

Kundcenter 0303-23 80 00
Fråga efter biståndshandläggare.

  Sidan uppdaterades: