Björkås — Bostäder och Serviceområde

Syftet med planen är att skapa möjligheter att bygga omkring 400 nya bostäder och att ge ökad service i området.

Detaljplanens namn: Detaljplan för bostäder i Björkås, Baljan 1 med flera
Diarienummer: KS2018/1483
Handläggare: Johan Hellborg
Status: granskas

Granskning

Planförslaget är utställt för granskning under perioden 12 januari 2 februari 2024. Du hittar handlingarna under rubriken planhandlingar och utredningar längre ner på sidan. Läs mer om hur hela planprocessen går till.

Om detaljplanen

Kommunstyrelsen gav 2019-08-13, kommunförvaltningen i uppdrag att skapa en detaljplan för Baljan 1 med flera med utökat
planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Områdesbeskrivning

Området ligger i centrala Ytterby, norr om Ytterby station. I dag består Björkås bostadsområde av flerbostadshus i 2 – 3 våningar, innehållande 337 lägenheter med upplåtelseform hyresrätt. Lagfaren ägare till aktuella fastigheter är i huvudsak Förbo.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av cirka 300 nya bostäder och utökad service samt att säkerställa skolverksamheten i stadsdelen Björkås i Ytterby. Vidare är syftet att säkerställa höga naturvärden i området genom att reglera delar av idag gällande kvartersmark som allmän platsmark för natur. Syftet med planen är även att sammanlänka ny bebyggelse med det befintliga Björkås och Ytterby station genom gena, tydliga och säkra kopplingar och stråk. 

Detaljplanens huvuddrag

Bostadsområdet bedöms få en ökad variation av bostäder och underlätta boendekarriär inom stadsdelen. Ny bebyggelse utvecklar marken för närservice och bedöms även medföra ökad trygghet då relativt öde parkeringsytor ändras. Förslaget intensifierar markanvändningen och tar ett mindre område naturmark i anspråk, men bedöms inte leda till betydande miljöpåverkan. Planen innebär en förtätning av området med flerbostadshus samt parhus. Detaljplanen möjliggör också för nya målpunkter och en central mötesplats. Detaljplanen syftar även till att skapa goda rekreations- och lekmiljöer.

Planhandlingar och utredningar

Här samlar vi alla utredningar och dokument som hör till planen. De är publicerade i den ordning de blivit färdiga. Den senaste överst. Genom att börja längst ner i listan kan du följa hela processen för att göra en ny detaljplan. Vill du veta mer om hur hela planprocessen går till så finns mer information här.

2024-01-10 llustrationskarta Björkås granskning.pdf

pdf - Filstorlek: 2,4 MB

2024-01-10 Plankarta Björkås granskning.pdf

pdf - Filstorlek: 2,9 MB

2024-01-10 Underrättelse om granskning.pdf

pdf - Filstorlek: 507,2 KB

2023-11-21 Trafik och mobilitetsutredning björkås .pdf

pdf - Filstorlek: 5,7 MB

2023-10-13 Planbeskrivning Björkås granskning.pdf

pdf - Filstorlek: 2,8 MB

2023-08-21 Miljöteknisk markundersökning.pdf

pdf - Filstorlek: 7,7 MB

2023-09-15 VA- och dagvattenutredning .pdf

pdf - Filstorlek: 1,4 MB

2023-06-26 Bullerberäkningar.pdf

pdf - Filstorlek: 498,3 KB

2023-04-27 Diffusa nedfall.pdf

pdf - Filstorlek: 8,8 MB

2021-12-21 Bergteknisk utredning - Björkås .pdf

pdf - Filstorlek: 3,0 MB

2021-04-23 plankarta-bjorkas.pdf

pdf - Filstorlek: 1,1 MB

2021-04-20 planbeskrivning-bjorkas .pdf

pdf - Filstorlek: 11,9 MB

2021-04-19 illustrationskarta-bjorkas .pdf

pdf - Filstorlek: 755,4 KB

2021 arkeologiskutredning-bjorkas .pdf

pdf - Filstorlek: 1,3 MB

2021-12-21 Geoteknisk och Bergteknisk utredning.pdf

pdf - Filstorlek: 10,3 MB

2020-11-04 va--och-dagvattenutredning-bjorkas .pdf

pdf - Filstorlek: 1,2 MB

2020-09-18 trafik--och-mobilitetsutredning-bjorkas .pdf

pdf - Filstorlek: 2,1 MB

2020-03-09 invanardialog-bjorkas .pdf

pdf - Filstorlek: 6,9 MB

2019-12-20 geotekniskutredning-bjorkas .pdf

pdf - Filstorlek: 2,1 MB

2019-12-20 bergtekniskutredning-bjorkas.pdf

pdf - Filstorlek: 4,9 MB

2019-12-13 naturvardesinventering-bjorkas .pdf

pdf - Filstorlek: 4,0 MB

2019-11-27 Undersökning om betydande miljöpåverkan.pdf

pdf - Filstorlek: 1,1 MB
  Sidan uppdaterades: