Björkås — Bostäder och Serviceområde

Syftet med planen är att skapa möjligheter att bygga omkring 400 nya bostäder och att ge ökad service i området.

Detaljplanens namn: Detaljplan för bostäder i Björkås, Baljan 1 med flera
Diarienummer: KS2018/1483
Handläggare: Johan Hellborg
Status: Synpunkter efter samråd bearbetas

Synpunker bearbetas

Planförslaget var utställt för samråd under perioden 11 juni – 28 augusti 2021. Du hittar handlingarna under rubriken handlingar och utredningar. bearbetas inkomna synpunkter. Läs mer om hur hela planprocessen går till.

Om detaljplanen

Kommunstyrelsen gav 2019-08-13, kommunförvaltningen i uppdrag att skapa en detaljplan för Baljan 1 med flera med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Områdesbeskrivning

Området ligger i centrala Ytterby, norr om Ytterby station. I dag består Björkås bostadsområde av flerbostadshus i 2 – 3 våningar, innehållande 337 lägenheter med upplåtelseform hyresrätt. Lagfaren ägare till aktuella fastigheter är i huvudsak Förbo.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra nybyggnation av cirka 400 bostäder i stadsdelen Björkås i Ytterby, som ska utformas med god gestaltning och samverkan med befintlig bebyggelse. Syftet med planen är även att ge ökad service i området och att sammanlänka den nya bebyggelsen med det befintliga Björkås och stärka kopplingen till Ytterby station genom gena, tydliga och säkra stråk. Den nya bebyggelsen ska möjliggöra fler boendeformer som anpassas till områdets förutsättningar. Planarbetet tar särskild hänsyn till bebyggelsens gestaltning och möte med intilliggande bostadsbebyggelse samt trygghetsaspekten i den tillkommande miljön. 

Detaljplanens huvuddrag

Detaljplanens huvuddrag innebär att Björkåsområdet kan förtätas genom att bygga till på befintliga flerbostadshus, bygga nya flerbostadshus och radhus/parhus. Planområdet föreslås innehålla 21 flerbostadshus i 2–7 våningar med totalt cirka 380 lägenheter. Planförslaget ger möjlighet att uppföra ett nytt torg med service. På plankartan regleras bostadshusens placering och utformning. Detaljplanen innebär att västra delen av planområdet planläggs för bostadsändamål och bostadshus upp till sju våningar.

I den centrala delen planläggs för service och torg samt bostäder i upp till 2–7 våningar. På befintliga parkeringar mittemot torget planläggs det för lamellhus i 4 våningar. I norr planläggs det för flerbostadshus i 4–6 våningar längs ena sidan av en ny kvartersgata och för parhus i två våningar på andra sidan den nya gatan.

Sammanfattningsvis bedöms det att cirka 380 bostäder, och service på cirka 750 kvadratmeter LOA (lokalarea) kan uppföras inom planområdet. Dessutom planläggs befintlig förskola så att den blir planenlig men också möjliggör för en annan framtida användning för en större flexibilitet. En del av tidigare kvartersmark planläggs som naturområde. Ny gång- och cykelväg möjliggörs längs delar av Hällebergsgatan.

  Sidan uppdaterades: