Ängegärde 5:1 — Äldreboende

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av 90 äldrebostäder.

Detaljplanens namn: Detaljplan för Ängegärde 5:1 med flera
Diarenummer: KS2020/1425
Status: Detaljplanen gäller sen den 30 mars 2023.

Detaljplanen antogs

Kommunfullmäktige beslutade den 2 mars 2023 § 21/2023 att anta detaljplan för äldrebostäder, del av Ängegärde 5:1. Alla handlingar och utredningar hittar du en bit ner på sidan. Läs om hela planprocessen och de olika stegen här.

Bakgrund

Samråd hölls 4 januari – 1 februari 2022 och efter det har ett par utredningar gjorts och detaljplanen har blivit mindre omfattande än tidigare. Äldrebostäderna behölls men bostäder och centrumverksamhet lyftes ut till en separat detaljplan som du kan följa här. 

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger en kilometer nordost om Kungälv centrum och avgränsas i väst av Trollhättevägen och ett industriområde, i norr av Tvetgatan och ett bostadsområde, i öster Tvetgatan och en skola, i söder av en förskola och ett befintligt bostadsområde.

Genomförandet av planförslaget bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Planhandlingar och utredningar

Här hittar du alla planhandlingar och utredningar som hör till detaljplanen. Det senaste ligger överst.

plankarta-dp-angegarde-1.5-m.fl_laga-kraft 2023-03-30.pdf

pdf - Filstorlek: 1,2 MB

planbeskrivning-dp-angegarde--etapp-1-laga-kraft-handling 2023-03-30.pdf

pdf - Filstorlek: 1,7 MB

dp-angegarde-illustration-etapp-1 2023-03-30.pdf

pdf - Filstorlek: 1,8 MB

underrattelse-om-antagande-aldrebostader-angegarde 2023-03-02.pdf

pdf - Filstorlek: 83,9 KB

dp-angegarde-plankarta-etapp-1-antagande 2023-03-02.pdf

pdf - Filstorlek: 1,1 MB

dp-angegarde-illustration-etapp-1-antagandehandling 2023-03-02.pdf

pdf - Filstorlek: 1,8 MB

granskningsutlatande-detaljplan-aldrebo.-angegarde-5_1-23-02-01.pdf

pdf - Filstorlek: 239,4 KB

dp-angegarde-planbeskrivning-etapp-1-antagandehandling 2023-02-01.pdf

pdf - Filstorlek: 2,2 MB

granskningsutlatande-dp-aldrebo.-angegarde-5_1 2023-02-01.pdf

pdf - Filstorlek: 239,4 KB

plankarta-dp-angegarde-etapp-1-220825.pdf

pdf - Filstorlek: 655,7 KB

planbeskrivning---dp-angegarde-1_5-etapp-1.-22-08-24.pdf

pdf - Filstorlek: 2,1 MB

illustrationsplan-dp-angegarde-1_5-etapp-1-22-08-16.jpg

vs-utredning-dp-angegarde-etapp-1-med-bilagor-2022-07-06.pdf

pdf - Filstorlek: 9,0 MB

dagvattenutredning-med-bilagor-2022-07-06-kompr..pdf

pdf - Filstorlek: 3,9 MB

pm-geoteknik-for-detaljplan-angegarde-5_1-rev.-2022-06-23.pdf

pdf - Filstorlek: 3,4 MB

oversiktligt-miljoteknisk-markundersokning-med-bilagor_2022-04-20.pdf

pdf - Filstorlek: 8,3 MB

riskanalys-angegarde-5_1-2022-04-11.pdf

pdf - Filstorlek: 8,4 MB

dp-Ängegarde-planbeskivning-samråd-2021-11-25.pdf

pdf - Filstorlek: 4,8 MB

dp-angegarde-situationplan-samrad-21-11-25.pdf

pdf - Filstorlek: 1,0 MB

dp-angegarde-undersokning-bmp-samrad-2021-11-25.pdf

pdf - Filstorlek: 1,0 MB

dp-angegarde-plankarta-samrad 2021-11-25.pdf

pdf - Filstorlek: 575,2 KB

bullerutredning_dp-angegarde-1-5_21-11-04_med-bilagor.pdf

pdf - Filstorlek: 6,7 MB

geoteknik-marktekniskundersoknings-rapport-mur-a227397-g-rap-001 2021-06-18.pdf

pdf - Filstorlek: 3,4 MB
  Sidan uppdaterades: