Entré Ytterby — Bostäder och verksamheter

Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av flerbostadshus och centrumanknutna verksamheter.

Detaljplan för Entré Ytterby, Pumpen 3 med flera

Handläggare: Johan Hellborg
Diarienummer: KS2015/1826

Status

Detaljplanen vann laga kraft den 7 mars 2023. Du  hittar handlingarna under Laga kraft. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 24 november 2022, justerat protokoll 28 november.

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger på ömse sidor om Hollandsgatan, vid norra infarten till Ytterby samhälle, mellan Marstrandsvägen och Kastellegårdsskolan. I öster och söder gränsar planområdet till Kyrkebäcken och ett biflöde till denna.

Syfte

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för utbyggnad av flerbostadshus och centrumanknutna verksamheter. Avsikten är att omvandla området utmed Hollandsgatans östra del, som idag ger ett övergivet och delvis oordnat intryck, till ett attraktivt bostadsområde och en välkomnande entré till Ytterby samhälle. Utbyggnaden inom planområdet utgör del av en planerad och pågående förtätning och utveckling av Ytterby.

  Sidan uppdaterades: