Planprogram för Kexstaden

Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för bebyggelse och ta fram en övergripande struktur för bebyggelseområden, parker och gator med mera. Under arbetet med planprogrammet tas även en vision för stadsdelen fram.

Planprogramets namn: Planprogram för Fabrikerna 4 och Koggen 1 med flera
Ärendenummer: KS2021/1421
Handläggare planprogram: Hans Nilsson de la Croix  och Hanna Hedin
Projektledare: Amela Keserovic
Status: Utredning pågår

2023-12-20

Det här gör vi nu

Vi arbetar med att utreda områdets förutsättningar och ta fram ett första förslag på hur området skulle kunna utformas. Ett förslag till planprogram bedöms preliminärt kunna ställas ut på samråd under 2024.
En medborgardialog genomfördes våren 2022 och en sammanställning av den kan du ta del av här.

Visionen

Kommunen har tillsammans med exploatörerna arbetat fram en vision för den nya stadsdelen. Ta del av visionen för Kexstaden här

Under hösten 2021 tog exploatören fram flera översiktliga utredningar för att beskriva förutsättningarna för en framtida byggnation i området. Du hittar dessa längst ned på sidan under rubriken "Utredningar och dokument".

Områdesbeskrivning

Programområdet omfattar hela området mellan Strandgatan, Trädgårdsgatan och Nordre älv. Området omfattar hela kexfabriksområdet och fastigheterna väster om fabriken där det idag finns bland annat kontor, restaurang och gym.

Om planprogrammet

Planprogrammet är en möjlighet för kommunen att göra strategiska vägval för markanvändningen och belysa avgörande planerings- och genomförandefrågor i ett tidigt skede. Programmet resulterar i en övergripande struktur för bebyggelse, gatunät, grönområden och framtida utveckling av en stadsdel i centrala Kungälv.
Efter att planprogrammet har godkänts av kommunfullmäktige så kan arbetet med att ta fram en eller flera detaljplaner för området påbörjas. Planprogrammet görs för att underlätta detaljplanearbetet och ange inriktning på den fortsatta planeringen.
Läs mer om hela planprocessen och planeringens olika steg här

Bakgrund

2018 beslutade företaget Orkla, som äger Göteborgs Kexfabrik, att flytta produktionen till Lettland. I juni 2020 skickade Orkla in en ansökan om planbesked för sina fastigheter Fabrikerna 4 och 10. Kort därefter i september 2020, skickade fastighetsföretaget Aspelin Ramm som äger fastigheterna Koggen 1,2 och 3 in en ansökan om planbesked. Anledningen är att de båda vill utveckla sina fastigheter och skapa en stadsdel med en blandning av bostäder, arbetsplatser och service.

I november 2020 respektive januari 2021 beslutade kommunstyrelsen (KS) om positivt planbesked för båda ansökningarna. KS beslutade också ett planprogram skulle göras före detaljplanen.
Planprogrammet har tidigare haft arbetsnamnet "Nordre Älvstranden" men projektet heter nu  – Kexstaden.

Aktuella planhandlingar

Arbetet med planprogrammet är i ett tidigt skede och det finns ännu inga planhandlingar att ta del av. När planprogrammet ställs ut på samråd kommer aktuella handlingar kunna hittas här.

  Sidan uppdaterades: