Tyfter — Bostäder

Syftet är att pröva möjligheten att planlägga aktuellt område med cirka 220-240 bostäder.

Detaljplan för nya bostäder i Tyfter

Diarenummer: 2010/1392

Status

Detaljplan för Tyfterområdet var på samråd under februari/mars 2015. Efter det har kompletterande utredningar som bland annat arkeologi utförts.

Planarbetet är vilande.
 

Områdesbeskrivning

Området ligger i nordvästra Diseröd, cirka 8 kilometer från Kungälvs centrum, i direkt anslutning till ett befintligt bostadsområde som ligger söder om planområdet. I nordväst begränsas området av ett närströvområde. Större delen av planområdet utgörs av kommunägd mark.

 

Syfte

Syftet är att pröva möjligheten att planlägga aktuellt område med cirka 220-240 bostäder. Bostäderna i planområdet föreslås utgöra en blandning av radhus, parhus, små flerfamiljshus och friliggande villor.

Bevarade gröna stråk genom planområdet föreslås för att stärka kopplingen och tillgängligheten för boende i Diseröd ut till omgivande skog och mark. Bebyggelsen föreslås grupperas längs en huvudgata. Inom varje grupp ska en variation av boendeformer eftersträvas och bostäderna föreslås byggas ut etappvis. Centralt genom planområdet bevaras ett ganska stort grönt område, längs med diket. Detta område avses omhänderta och leda bort dagvatten.

  Sidan uppdaterades: