Köldmedier - årsrapport, kontroller

Du som är verksamhetsutövare för en kylpumpsutrustning, luftkonditioneringsutrustning eller värmepumpsutrustning som innehåller fluorerade växthusgaser, så kallade F-gaser (HFC), ska göra en anmälan till miljöenheten. Dessutom ska du göra årliga läckagekontroller av din utrustning och skicka in kontrollrapporten.

Vad är köldmedier?

Köldmedier används bland annat i luftkonditioneringsanläggningar, kylskåp, frysar och värmepumpar. Det är ett samlingsnamn på det medium som finns inne i en oftast sluten kretsprocess som levererar användbar kyla eller värme. Det finns flera olika typer av köldmedier med varierande miljöpåverkan.

Köldmedierna CFC och HCFCs ämnen bidrar till nedbrytningen av ozonskiktet. CFC är därför förbjudet att använda och HCFC får inte längre fyllas på. Dessa ämnen har ofta ersatts med ämnen ur gruppen HFC. Denna ämnesgrupp bryter inte ner ozonet lika effektivt, men vissa ämnen i gruppen är växthusgaser, och påverkar därför klimatet negativt. 


Årlig rapportering till miljöenheten

Om din anläggning innehåller en köldmediegas med en sammanlagd mängd på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer måste du varje år rapportera resultatet från läcksökningarna till: Miljöenheten, Kungälvs kommun, Stadshuset, 442 81 Kungälv. Rapporteringen ska du göra senast den 31 mars för året som har gått.

Om du inte skickar in en rapport eller om din rapport kommer in för sent kan det innebära att du får betala en så kallad miljösanktionsavgift.

Påföljder - miljösanktionsavgifter

Många av kraven gällande köldmedier kan leda till en miljösanktionsavgift om du inte följer dem. Det innebär att du kan få betala en straffavgift.

Det gäller när du inte:

 • skickat in anmälan av köldmedia
 • uppfyllt kraven på register
 • utfört kontroller
 • lämnat in rapporten i tid
 • använt ett certifierat företag för kontrollen

 

Nyinstallation och konvertering

Du ska informera i god tid till miljöenheten innan du:

 • installerar kylutrustning på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer
 • konverterar en utrustning på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer då ett köldmedium ersätter ett annat

Som verksamhetsutövare är du skyldig att välja ett köldmedium med minsta möjliga effekt på ozonskiktet och jordens klimat.


Periodisk läcksökning

Som ansvarig för anläggningen ska du se till att läcksökning görs av en certifierad kylkontrollant med jämna mellanrum.

Räkna ut CO2e

För att räkna fram koldioxidekvivalenten för din anläggning ska du multiplicera mängden köldmediegas ( i kilo) med gasens GWP-faktor (Global Warming Potential faktor). 

Exempel:
I en kylutrustning finns 10 kilo HFC-404a och GWP-faktorn för gasen är 3922.

Mängd (kilo) 10 x 3922 = 39 220 kg = 39,22 ton CO2e

I bilaga IV i EU-förordning 517/2014 finns metoden för att beräkna den totala GWP-faktorn för blandningar samt exempel.Kontrollerna ska ske enligt följande intervall:

5-49 ton CO2e

 • maximalt 12 månaders intervall mellan läckagekontroller
 • 24 månaders kontrollintervall med installerat läckagevarningssystem


50-499 ton CO2e

 • maximalt 6 månaders intervall mellan läckagekontroller
 • 12 månaders kontrollintervall med installerat läckagevarningssystem


500 ton CO2e

 • maximalt 3 månadersintervall mellan läckagekontroller
 • 6 månaders kontrollintervall med installerat läckagevarningssystem


Omfattas inte av läckagekontroller

 • Hermetiskt sluten utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser på mindre än 10 ton koldioxidekvivalenter, förutsatt att utrustningen är märkt som hermetiskt sluten.

Tänk på att köldmedium med stor klimatpåverkan innebär tätare kontroller. Det kan vara ett skäl till att byta till ett alternativ med lägre klimatpåverkan redan nu, och att välja andra alternativ när det blir aktuellt att nyinstallera.

Vem utför kontrollerna?

Kontrollerna ska utföras av ett godkänt (certifierat) företag, som skriver en årsrapport. På Incerts webbplats (extern länk) finns information om vilka kylentreprenörer som är godkända.

Många kylfirmor erbjuder serviceavtal. Det betyder att den kylfirma du tecknar avtal med ser till att läcksökningarna görs vid rätt tid. Du riskerar då inte att glömma att beställa arbetet.

 

Förbud mot CFC och HCFC

Det är generellt sett inte tillåtet att använda ozonnedbrytande ämnen som CFC (till exempel R11 och R12) och HCFC (till exempel R21 och R22).

I Sverige får idag CFC bara användas i befintliga stationära enhetsaggregat med en fyllnadsmängd av 900 gram eller mindre. Ett exempel på ett enhetsaggregat är ett kylskåp eller frysskåp.

HCFC (till exempel R22) med fyllnadsmängd över tre kilo får inte användas efter den 1 januari 2015. För utrustning som innehåller mindre än tre kilo, får den användas men inte fyllas på med nytt HCFC-köldmedium. Det gäller för anläggningar som var i bruk den 1 juni 2002 och sedan dess har fortsatt och fortsätter att vara i bruk.

När anläggningen tas ur bruk ska den skrotas, vilket innebär att den ska tömmas på köldmedium. Detta ska utföras av person med certifikat (f-gas).


Viktiga datum för kommande regler

1 januari 2020

Förbjudet att installera stationär kylutrustning och frysutrustning som innehåller eller vilkas funktion kräver f-gaser med en GWP-faktor på 2 500 eller mer (det gäller inte utrustning för att kyla produkter till temperaturer under – 50 °C).

Förbjudet att fylla på f-gaser med GWP-faktor på minst 2500 vid service eller underhåll av kylutrustning och frysutrustning med en fyllnadsmängd motsvarande 40 ton CO2e eller mer.

  Sidan uppdaterades: