Schaktmassor och avfall vid anläggningsändamål

Om du vill du återvinna avfall eller schaktmassor behöver du se till att inte förorena mark och vatten. Om det finns risk för föroreningar ska du söka tillstånd. Du kan också behöva söka marklov (skriftligt tillstånd som krävs för schaktning eller fyllning) och dispens (undantag) från strandskyddet.

Vad får jag återvinna?

Du kan få återvinna avfall om det finns ett anläggningsändamål, det betyder att du ska använda avfallet vid nya anläggningsarbeten. Det gäller avfall som till exempel:

  • tegel, kakel, klinker och porslin
  • jord och jordmassor
  • sten och stenmassor
  • betong som är fri från armeringsjärn (inte blåbetong)
  • asfalt om du använder det under ett tätskikt när du anlägger till exempel en väg eller en parkering (inte för att fylla ut mark).

Det är viktigt att materialet inte är förorenat av till exempel oljespill, tjära eller PCB. Det ska inte heller innehålla till exempel armeringsjärn, trä, plast och isolering.

Det är du som ansvarar för att avfallet inte förorenar mark och vatten. därför ska du begära in information, till exempel analyser, innan du tar emot avfall eller massor som du misstänker är förorenade.

Observera

Tjärasfalt kan innehålla höga halter av föroreningar och ämnen som kan framkalla cancer, det kan finnas i beläggningar från 1973 eller tidigare. Kontakta alltid kommunens kundcenter om du hittar tjärasfalt, telefon 0303-23 80 00.

När behöver jag tillstånd?

Du behöver söka tillstånd för att återvinna avfall eller schaktmassor om det finns risk för att mark eller vatten förorenas.

Hur stor riskerna för förorening är beror på:

  • massornas innehåll
  • avfallets eller schaktmassornas egenskaper
  • uppläggningsplatsens lämplighet och känslighet

Var söker jag tillstånd?

• Om föroreningsrisken bedöms som ringa: sök tillstånd hos miljöenheten.
• Om föroreningsrisken bedöms som mer än ringa: sök tillstånd hos Länsstyrelsen (extern länk).
• Om du ska mellanlagra avfalling (>10 ton, till exempel jordmassor och stenmassor): sök tillstånd hos miljöenheten.
• Om du inte behöver tillstånd men ändå kommer att väsentligt förändra naturmiljön: kontakta Länsstyrelsen (extern länk).
• Om det inte finns någon föroreningsrisk: sök inget tillstånd, men du kan ändå behöva samråd, strandskyddsdispens och/eller marklov. Hur du går tillväga kan du läsa mer om under Bygglov.

Hur söker jag tillstånd hos miljöenheten?

Fyll i och skicka in din anmälan senast sex veckor innan du ska starta.

Hur mycket kostar det?

Du betalar en timavgift för vår handläggning av din anmälan. Den totala kostnaden beror därför på hur lång tid det tar för oss att handlägga din anmälan. Du kan själv påverka tidsåtgången genom att se till att din anmälan är komplett. Du får inte pengarna tillbaka om du får avslag (nej) på din ansökan. Information om taxor och avgifter.

Straffavgift om du inte har tillstånd

Om du återvinner tillståndspliktigt avfall eller schaktmassor utan tillstånd får du betala en straffavgift (miljösanktionsavgift). Dessutom kan du få ta bort avfallet.

Du kan behöva söka dispens från strandskyddet

I Sverige har vi normalt 100 meters strandskydd (ibland mer), det betyder att byggnader och anläggningar inte får placeras närmare ett vattenområde än 100 meter. Strandskyddet kan även gälla uppläggning av avfall och du kan behöva söka dispens från strandskyddet. Hur du går tillväga kan du läsa mer om under Bygglov.

Du kan behöva söka marklov

Du kan behöva söka marklov om du ska lägga upp avfall inom ett detaljplanerat område. Hur du går tillväga kan du läsa mer om under Bygglov.

  Sidan uppdaterades: