Hur gick det för Kungälvs kommun 2022?

Det går att läsa om i årsredovisningen 2022. Det är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige för verksamhetsåret 2022. Den vänder sig också till dig som är invånare eller företagare i kommunen, och till kreditgivare, leverantörer och samarbetspartners.

På det senaste mötet den 27 april, godkände kommunfullmäktige kommunens årsredovisning för 2022. Årsredovisningen är en rapport som sammanfattar kommunens ekonomi och verksamhet under året.

Kommunen redovisade ett positivt resultat på 439,1 miljoner kronor för 2022, vilket är högre än det budgeterade resultatet på 90 miljoner kronor. Det positiva resultatet beror på flera saker, som positiv utveckling inom exploateringsverksamheten, högre skatter, statsbidrag och finansnetto. Kommunen har också fått ersättning för kostnader relaterade till pandemin.

Antalet anställda i kommunen ökade med 123 personer till totalt 3 869. Arbetet med att öka sysselsättningsgraden fortsätter att ge resultat och både kvinnor och män har högre sysselsättningsgrad och fler heltidsanställningar. Total sjukfrånvaro har ökat med 0,7 procentenheter jämfört med föregående år, och sjukfrånvaron har ökat för både kvinnor och män i alla åldersgrupper.

I årsredovisningen bedöms kommunens prestation mot de politiska målen. Av de 15 mål som satts upp av kommunstyrelsen anses 13 mål vara uppfyllda eller på väg att uppfyllas, medan två mål är delvis uppfyllda.

Enligt kommunallagen ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, vilket innebär att verksamheten ska bedrivas på ett ändamålsenligt och ekonomiskt hållbart sätt. Både de finansiella målen och verksamhetsmålen har i stort sett uppnåtts, och kommunens grundläggande uppdrag bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Därmed har kommunen uppnått sin målsättning för 2022.

Cirkeldiagrammet visar vad kommunens pengar används till:

A - Förskola, grundskola och fritidshem 32%
B - Gymnasium, Kompetenscentrum samt gemensam verksamhet 11 %
C - Kultur och fritid 3 %
D - Äldreboende samt hemtjänst 16 %
E - Funktionshinderverksamhet inklusive daglig verksamhet 10%
F - Individ- och familjeomsorg, försörjningsstöd samt Arbetsmarknadsenheten 9 %
G - Hälso- och sjukvård samt centrala kostnader 5 %
H - Samhälle och utveckling 8 %
I - Övergripande funktioner samt övrigt 6%

Här kan du läsa Årsredovisning 2022 i sin helhet

  Sidan skapades: