Ytterby – ändring av detaljplan för Rollsbo företagspark etapp 4

Ändringen av detaljplanen utreder möjligheten att utvidga verksamheter inom Rollsbo industriområde genom att tillåta en högre exploateringsgrad.

Detaljplanens verkliga namn: Ändring av detaljplan för Rollsbo företagspark (Rollsbo etapp IV), del av Rollsbo 1:32 m fl
diarenummer:
KS2024/0947
handläggare: Johan Hellborg
Status: samråd - öppet för synpunkter

2024-05-30

Samråd - öppet för synpunkter

Planförslaget är utställt för samråd under perioden 30 maj – 20 juni 2024. Du hittar handlingarna en bit ner på sidan under rubriken "Handlingar och utredningar". Du kan även ta del av handlingarna i Stadshusets entré under gällande öppettider.
Synpunkter på planförslaget ska ha kommit in till Kungälvs kommun senast torsdag den 20 juni 2024 via e-post till kommun@kungalv.se eller via brev till Stadshuset, 442 81 Kungälv. E-postmeddelande eller brev ska vara märkt med diarienummer KS2024/0947.

Områdesbeskrivning

Planområdet är ca 68 000 kvm stort och består av fastigheter som ägs av privata markägare. Området är beläget i Rollsbo, ca 3 km nordväst om Kungälvs centrum, sydväst om väg E6 och nordöst om Ytterby och Bohusbanan. Befintlig detaljplan omfattar Rattgatan och Signalgatan, Kv. Rotorn samt Kondensatorn 3, 5 och 6.

Om detaljplanen

Syftet med ändringen av detaljplanen är att ytterligare utvidga verksamheter inom Rollsbo industriområde genom att tillåta en högre exploateringsgrad för fastigheterna inom Kv. Rotorn samt för Kondensatorn 3, 5 och 6. Ändringens syfte ryms inom gällande plans syfte, ” […] att pröva en utvidgning av Rollsbo industriområde åt nordväst samt att reglera markanvändningen inom planområdet.”.

Läs mer om hur hela planprocessen går till. (Avsluta alltid med länk till sidan om planprocessen)

  Sidan uppdaterades: