Kungälv – Handel vid E6

Detaljplanen utreder möjligheter att anlägga verksamhetslokaler innehållande exempelvis handel, kontor eller restaurang på ytan mellan E6 och sjukhuset.

Detaljplanens namn: Detaljplan för Gärdet 1:1
diarenummer:
KS2022/2438

handläggare: Ida Bjärmark
Status: utredning pågår

2024-01-19

Utredningsarbete pågår

Beslut om planläggning fattades av kommunstyrelsen den 15 februari 2023. Planarbetet har påbörjats och ett planförslag beräknas ställas ut på samråd under 2024. Just nu pågår utredningsarbeten.

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger intill E6, vid Kungälvsmotet, intill sjukhuset. Marken inom planområdet är idag obebyggd.

Om detaljplanen

På den idag obebyggda marken undersöks möjligheten att anlägga verksamheter innehållande handel, kontor och restaurang. Marken som tas i anspråk består idag huvudsakligen av gräsytor. Befintlig gång- och cykelväg, närheten till sjukhuset och ny tillfartsväg är några aspekter som behandlas i detaljplanen.

Läs mer om hela planprocessen och detaljplanens olika steg här

Handlingar och utredningar

Detaljplanearbetet är i ett tidigt skede och det finns ännu inga planhandlingar att ta del av. När detaljplanen ställs ut på samråd hittar du handlingarna här.

  Sidan uppdaterades: