Planprogram för Åseberget

Syftet med planen är att utreda förutsättningarna för att omvandla Åsebergsområdet till en ny stadsdel. Den nya stadsdelen ska länkas samman med intilliggande stadsdelar söder om Marstrandsvägen, samt med centrala Kungälv och med Ytterby och Rollsbo.

Planprogram Åseberget

Handläggare: Ida Bjärmark
Projektledare: Stina Gunnarsson
Diarenummer: KS2021/0772

Status 

Arbetet med planprogrammet startade 2021. Under arbetets gång kommer man göra ett antal utredningar för bland annat markmiljö, trafik och naturvärden. Planprogrammet bedöms preliminärt gå på samråd i början av 2023.  Under samrådet kommer det finnas möjlighet att lämna synpunkter på programförslaget.

Efter att planprogrammet har godkänts av kommunfullmäktige beräknas arbetet med efterföljande detaljplanering pågå preliminärt mellan 2024 – 2025.

Bakgrund

2013 fick Bohusläns kommunala exploaterings AB (BOKAB) ett positivt planbesked för utveckling av Åseberget med nya bostäder och verksamheter. I beslutet stod att detaljplaneringen ska baseras på ett planprogram. Under våren 2021 startade arbetet med planeringen av Åseberget med en förstudie över området.

Förstudien fokuserade på att översiktligt undersöka områdets förutsättningar och identifiera ett antal knäckfrågor om bland annat markmiljö och trafik. Planprogrammet, som påbörjades under hösten 2021, bygger vidare på och fördjupar kunskaperna från förstudien.

Läs förstudien av Åseberget

Områdesbeskrivning

Programområdet är inte helt avgränsat än, men inkluderar hela Åseberget och delar av kringliggande områden mot Rollsbo och Komarken. Åseberget omges av ett brant naturområde med stora höjdskillnader, på toppen av berget finns en övertäckt blanddeponi.

  Sidan uppdaterades: