Bovieran— Bostäder & LSS

Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga bostäder som passar bra i området.

Detaljplanens namn: Detaljplan för bostaäder, Kastellegården 1:380
Diarenummer: KS2019/0263
Handläggare: Johan Hellborg
Status: Samrådet avslutades 21 augusti, resultatet behandlas

Händer just nu

Ett förslag till ny detaljplan för bostäder har legat ute för granskning (samråd) mellan den 26 juni och den 21 augusti 2023.  Du hittar handlingarna en bit ner på den här sidan. Nu på går sammanställning och behandling av synpunkter som kommit in. Planen har varit ute på samråd en gång tidigare under 2023. Se hur planprocessen går till här.

Om detaljplanen

Detaljplanens huvuddrag handlar om att planlägga området för cirka 100 bostäder och att bostadshus i tre våningar ska gå att bygga. Även centrum- och vårdverksamhet ska vara möjligt. Parkeringsplatser löses inom kvartersmark. Delar av Klevevägen ingår i detaljplanen och planläggs som allmän platsmark, gata. Kyrkebäckens strandzon i östra delen av planområdet planläggs som allmän platsmark, park.

Områdesbeskrivning

Område ligger i direktanslutning till Ytterbyhemmets äldreboende, nära Kyrkebäcken. Området består av sly och jordbruksmark. Det kommunala bolaget Bokab äger största delen av marken. en liten del är kommunal mark.

Handlingar och utredningar

Här samlas handlingar och utredningar som gjorts under arbetet med planen. Du hittar det senaste överst.

  Sidan uppdaterades: