Bovieran— Bostäder & LSS

Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga bostäder som passar bra i området.

Detaljplanens namn: Detaljplan för bostäder, Kastellegården 1:380
Diarenummer: KS2019/0263
Handläggare: Johan Hellborg
Status: Planen är överklagad

2024-05-22

Aktuellt

Kommunfullmäktige i Kungälvs kommun beslutade den 14 december 2023 att anta detaljplan för Bostäder, Kastellegården 1:380. Beslutet är överklagat och rättsprocess pågår. Du hittar alla handlingar en bit ner på den här sidan.
 

Om detaljplanen

Detaljplanens huvuddrag handlar om att planlägga området för cirka 100 bostäder och att bostadshus i tre våningar ska gå att bygga. Även centrum- och vårdverksamhet ska vara möjligt. Parkeringsplatser löses inom kvartersmark. Delar av Klevevägen ingår i detaljplanen och planläggs som allmän platsmark, gata. Kyrkebäckens strandzon i östra delen av planområdet planläggs som allmän platsmark, park. Ta del av hur planprocessen går till här.

Områdesbeskrivning

Område ligger i direktanslutning till Ytterbyhemmets äldreboende, nära Kyrkebäcken. Området består av sly och jordbruksmark. Det kommunala bolaget Bokab äger största delen av marken. en liten del är kommunal mark.

Handlingar och utredningar

Här samlas handlingar och utredningar som gjorts under arbetet med planen. Du hittar det senaste överst.

2023-12-15 Underrättelse om antagande Bovieran.pdf

pdf - Filstorlek: 222,6 KB

2023-12-14 Protokollsutdrag - Antagande Detaljplan för seniorboende och rehabiliteringslägenheter, Kastellegården 1_380 - Kommunfullmäktige.pdf

pdf - Filstorlek: 115,3 KB

2023-12-13 Planbeskrivning - Öster om Ytterbyhemmet.pdf

pdf - Filstorlek: 3,8 MB

2023-12-13 Plan- och illustrationskarta - Öster om Ytterbyhemmet.pdf

pdf - Filstorlek: 1,1 MB

2023-12-13 Granskningsutlåtande - Öster om Ytterbyhemmet.pdf

pdf - Filstorlek: 263,9 KB

2023-10-10 Naturvårdsutlåtande_Bovieran.pdf

pdf - Filstorlek: 155,1 KB

2023-09-29 Öster om Ytterbyhemmet- VA-, dagvatten- och skyfallsutredning 230929 inkl bilaga.pdf

pdf - Filstorlek: 3,9 MB

Samrådsredogörelse Bovieran 2023-06-21.pdf

pdf - Filstorlek: 339,2 KB

Plan- och illustrationskarta Bovieran 2023-06-21.pdf

pdf - Filstorlek: 1,3 MB

Planbeskrivning Bovieran 2023-06-22.pdf

pdf - Filstorlek: 3,8 MB

VA-, dagvatten - och skyfallsutredning Bovieran 2023-06-19.pdf

pdf - Filstorlek: 3,7 MB

Naturvårdsutlåtande Bovieran 2023-06-02.pdf

pdf - Filstorlek: 149,9 KB

Geoteknik Bovieran 2023-05-23.pdf

pdf - Filstorlek: 2,2 MB

Plan--och-illustrationskarta-bovieran-2023-02-01.pdf

pdf - Filstorlek: 2,0 MB

Undersokning-om-betydande-miljopaverkan-2022-12-12.pdf

pdf - Filstorlek: 864,4 KB

Trafikutredning-2022-12-08.pdf

pdf - Filstorlek: 3,5 MB

Dagvatten-och-skyfall-2022-10-28.pdf

pdf - Filstorlek: 4,8 MB

Trafikbuller-bovieran-2022-08-30.pdf

pdf - Filstorlek: 362,0 KB

Arkeologi-2022.pdf

pdf - Filstorlek: 1,7 MB

Geoteknik-bovieran-2021-05-03.pdf

pdf - Filstorlek: 1,1 MB
  Sidan uppdaterades: