Kodes nya skola (Plats M)

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en ny skola i Kode som ska ersätta befintliga Tunge Skolas lokaler (årskurs 3 — 6). Planen ska även möjliggöra en ny idrottshall i anslutning till den nya skolan.

Detaljplan för skola, Solberga-Bräcke 1:12 med flera, ”Ny skola i Kode (Plats M)"

Handläggare planarbete: Hanna Hedin
Ärendenummer: KS2021/1490

Status

Under 2023 pågår fortsatt utredningsarbete. Samrådshandlingar beräknas finnas framme under 2024.

Planarbetet startade i augusti 2021. Under planarbetet har flera utredningar tagits fram, bland annat naturvärdesinventering, geotekniska utredningar och hydrogeologiska utredningar. Den första geotekniska och hydrogeologiska utredningen syftade till att i ett tidigt skede utreda förutsättningarna inom hela planområdet. Resultatet visade att områdets markförutsättningar är komplexa, en kompletterande hydrogeologisk utredning genomfördes därför för att utreda omgivningspåverkan från grundvattensänkning vid byggnation inom några tänkbara områden. Utifrån resultatet av utredningarna har bebyggelseplacering studerats vidare med intentionen att undvika områden med särskilt komplexa geotekniska förutsättningar och att minimera risken för omgivningspåverkan från grundvattensänkning.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger vid Ädelstensvägen, väster om centrala Kode. Området omfattar scoutstugan i Kode, en liten del av Långelandaskogen och ett område med jordbruksmark. Planområdet är ännu inte definitivt avgränsat, markerat område i webbkartan är en preliminär avgränsning.  

 

Bakgrund – Tidigare lokaliseringar

2016 beslutade Kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att planlägga för skola på fastighet som bedöms lämplig för ändamålet efter genomförd lokaliseringsstudie. Den nya skolan skulle ersätta skolverksamheten på befintliga Kode skola och Tunge skola, för elever från förskoleklass till årskurs 6. En lokaliseringsstudie för att avgöra lämpligast plats för den nya skolan påbörjades under 2016. Studien färdigställdes inte men pekade ut ”Plats C” (Guntorp 1:4, åker) som mest lämplig. Hösten 2019 påbörjades planarbete för en ny skola på ”Plats C”.

I samband med att arbetet med ”Plats C” startade så fortsatte arbetet med lokaliseringsstudien eftersom den behövde fördjupas och dess aktualitet säkerställas, bland annat med anledning av att ”Plats C” utgörs av brukningsvärd jordbruksmark. Nu visade sig ”Plats L” (vid befintliga Kode skola) vara lämpligast för en ny skola. Planarbete på ”Plats L” startade hösten 2020.

Under kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2020 presenterades förvaltningens slutsatser i lokaliseringsstudien dittills, att ”Plats L” är lämpligast för Kode nya skola. Kommunstyrelsen beslutade att förvaltningen fick i uppdrag att fortsätta arbetet med detaljplan för ”Plats L”, samt att förvaltningen skulle återkomma till kommunstyrelsen för fortsatt dialog och presentera ytterligare ett skarpt alternativ utöver ”Plats L.”

Lokaliseringsstudien färdigställdes med slutsatsen att ”Plats L” är lämpligast för Kode nya skola, och som ytterligare skarpt alternativ anges ”Plats M” vid scoutstugan väster om centrala Kode.

Läs lokaliseringsstudien här

Den 16 juni 2021 fick förvaltningen i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta detaljplan för skola vid scoutstugan i Kode, ”Plats M”. I samband med Kommunstyrelsen beslut 2021-06-16 pausades planarbetet på ”plats L”.

Kommunstyrelsens beslut den 16 juni 2021

I augusti 2021 påbörjades planarbete för ny skola vid ”plats M”, vid scoutstugan i Kode. Enligt kommunstyrelsens beslut ska den nya skolan i första hand ersätta Tunge skolas lokaler, årskurs 3 – 6, uppdraget om en sammanhållen skolenhet gäller inte längre.

Mer information

Arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Kode startade i mars 2021.

Kode - fördjupad översiktsplan

  Sidan uppdaterades: