Kvarter 7 — Bostäder

Syftet med planen är att möjliggöra för byggnation av bostäder på delar av markparkering.

Detaljplan för bostäder del av Gärdet 1:20 och Karolinen 1, "Kvarter 7"

Handläggare: Hanna Hedin, Oskar Mikaelsson
Diarenummer: KS2022/0463

 

Status 

Beslut om planläggning fattades av kommunfullmäktige den 2 december 2021. Planarbetet har påbörjats och planförslaget beräknas ställas ut på samråd under 2023. Projektet är i uppstartsfas och vi jobbar just nu med att ta fram samrådshandlingar.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i Kongahällaområdet i Kungälv och omfattar del av fastigheterna Gärdet 1:20 och Karolinen 1. Planområdet består idag av markparkering. Omkring planområdet ligger befintliga handelsverksamheter, torg, parkering samt ett flertal flerbostadshus som är under uppförande. Närområdet består av blandad bebyggelse med bostäder, köpcenter, handel, verksamheter, skola samt förskola.

 

Bakgrund

Kvarter 7 ingår i detaljplan för Kongahälla östra som vann laga kraft 2015, rev 2016. På grund av förändringar i omkringliggande bebyggelse och högt bostadstryck utlyste kommunen en öppen markanvisningstävling för kvarter 7 under 2021. Det vinnande anbudet togs fram av Magnolia bostad och kommunen tar nu fram en ny detaljplan för kvarter 7 i samarbete med Magnolia.

  Sidan uppdaterades: