Nytorgstaden — Bostäder

Syftet med planen är att skapa en sammanhängande stadskärna som binder samman gamla Liljedal och nya Kongahälla, samt möjliggöra förtätning med cirka 700 nya bostäder.

Detaljplan för bostäder och centrumverksamheter, Tveten 1:1 med flera "Nytorgstaden"

Handläggare: Oskar Mikaelsson
Diarenummer: KS2020/1064

Status

Planförslaget var utställt för samråd under perioden 3 juni 2022 – 4 juli 2022. Du hittar handlingarna under Samråd.

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger centralt i Kungälv och omfattar cirka 12.5 hektar. Planområdet sträcker sig från Västra Parken i söder till cirkulationen vid Trollhättevägen - Floragatan - Byggmästaregatan i norr. I väst avgränsas planområdet av kvarteren längs Uddevallavägens västra sida och i öst av Fontinberget.

Om planförslaget

Syftet med detaljplanen är att markområdet längs Uddevallavägen utvecklas till en stadsmässig länk mellan den gamla stadskärnan i sydost och den nyare i nordväst. Detaljplanen möjliggör en förtätning som bidrar till levande stadsmiljöer med platser för socialt umgänge och aktivitet, verksamhetslokaler och grönska. Funktioner till stöd för boende och besökare möjliggörs, som förskola och förbättrade gång- och cykelbanor, och tilltagen, omsorgsfullt ordnad grönska.

Förslaget innebär en bebyggelse med blandade funktioner som som gör det möjligt för cirka 700 nya bostäder, platser för verksamheter, servicefunktioner, grönska och offentliga ytor. Föreslagen förtätning, med nya byggnader och påbyggnationer i hop med de som redan finns, sker i huvudsak i markområdet längs och runt Uddevallavägen. Våningsantalen här tillåts bli högre än i resten av planområdet. I den nordöstra, större delen av planområdet är avsikten att utveckla bostadsbeståndet.

Detaljplanen bedöms vara av betydande intresse för allmänheten vilket medför att detaljplanen hanteras med ett utökat förfarande. Till planförslaget har flera utredningar tagits fram för att utreda områdets förutsättningar när det gäller bland annat buller, miljö, VA och naturvärden. Du hittar dessa under Utredningar.

Frågor och svar

Vad är syftet med Nytorgstaden?

Syftet är att markområdet längs Uddevallavägen utvecklas till en stadsmässig länk mellan den gamla stadskärnan i sydost och den nyare i nordväst. Detaljplanen ska möjliggöra en förtätning som bidrar till levande stadsmiljöer med platser för socialt umgänge och aktivitet, verksamhetslokaler och grönska. Avsikten i den nordöstra delen av planområdet är att utveckla bostadsbeståndet.

Varför har ni valt att förtäta?

För att uppnå syftet och visionen om en levande stad föreslår vi ökad förtätning, då skapas mer underlag för handel och liv och rörelse.

Vad innebär samråd av en detaljplan?

Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Kommunen kommer under samrådstiden att samråda om förslaget med bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs. Efter samrådet kommer förslaget bearbetas och beakta synpunkter som kommit in fram till granskning.

När kommer det att börja byggas i området?

Detaljplanen kommer som tidigast att vinna laga kraft årsskiftet 2023/2024, först efter det kan större ombyggnation och nya byggnader starta.

Hur ska ni lösa problem med buller under byggtiden?

De boende i närområdet kommer under byggtiden i perioder att påverkas av ökat buller inom området. Kommunen och fastighetsägarna inom planområdet kommer gemensamt att arbeta för att boende och näringsidkare inom och i anslutning till planområdet ska påverkas i så lite som möjligt under byggtiden.

Var ska man parkera när p-platser försvinner?

Platser för korttidsparkering och bostadsparkering kommer att finnas inom området även i fortsättningen. Övrig parkering för längre vistelse, handel och verksamheter hänvisas till de parkeringar som redan finns i kommunen. Exempelvis P-huset Tre kungar och parkeringen i Liljedal. Boendeparkering kommer lösas genom överdäckad markparkering med upphöjd innergård inom några kvarter.

Kommer de gamla träden att försvinna?

Kommunen har gjort en trädinventering i området och kommer att bevara så många träd som möjligt. Vi ser dem som en viktig del i stadsdelen och visionen om en attraktiv stad. Vissa träd kommer trots detta att behöva tas ner eller flyttas.

Vad kommer att hända med Trekungastatyn?

Trekungastatyn kommer att flyttas, kanske till det nya torget eller till parken.

Kommer det finnas service i området?

Syftet med detaljplanen är att det ska bli en levande stad. Här ska det både byggas fler bostäder och finnas verksamheter i husens bottenplan. Exempelvis vård och apotek, frisörer, småbutiker, caféer och restauranger. Kommunen kan inte bestämma vad för service, men kan styra i detaljplanen att det möjliggörs för service och att det skapas underlag för verksamheter.

Vad händer med Västra parken?

2018 genomfördes en omröstning om hur Västra parken kunde utvecklas till en lekplats. Förslaget Barnens stad vann men sedan la man projektet på is. Stora delar av det vinnande förslaget är fortfarande aktuellt men vissa förutsättningar har förändrats. Bland annat har flera bostadsprojekt i stadskärnan tillkommit vilket innebär att fler invånare ska samsas om parken. Det är alltså av vikt att Västra parken blir multifunktionell och kan användas till mycket och av många.

I samband med förtätningen runt Nytorget föreslås Västra parken att växa och innehållet i parken att utvecklas. Genom att låta parken växa ut på parkeringen intill skapas ytterligare plats för Vila och återhämtning, Samvaro, Lek, Blomsterprakt och Ekosystemtjänster.

Parkens utformning och dess funktioner kommer förtydligas under 2022/2023. Parken kommer sedan byggas ut etappvis i samband med detaljplanens genomförande.

Bakgrund

Kommunen beslutade 2016-04-27 att skapa ett planprogram för Nytorgstaden. Planprogrammet föreslår att utvecklingen av Nytorgstaden ska bli en sammanbindande länk i stadskärnan med målet att Nytorgstaden ska bli en attraktiv och levande stadsdel med tydlig identitet. Programmet godkändes av Kommunfullmäktige 16 maj 2019.

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2021 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Nytorgstaden, del av Tveten 1:1 mfl. Detaljplanearbetet utgår från planprogrammet för Nytorgstaden som godkändes av kommunfullmäktige i maj 2019.

  Sidan uppdaterades: